Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CP 2006 - Partea generala - Titlul 7 - Cauzele care inlatura raspunderea penala

TITLUL VII

CAUZELE CARE ÎNLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

 

Capitolul I

Amnistia si gratierea

 

Art. 119. - Efectele amnistiei

Amnistia înlatura raspunderea penala pentru fapta savârsita. Daca intervine dupa condamnare, ea înlatura si executarea pedepsei pronuntate, precum si celelalte consecinte ale condamnarii. Amenda încasata anterior amnistiei nu se restituie.

Amnistia nu are efecte asupra masurilor de siguranta, masurilor educative si asupra drepturilor persoanei vatamate.

 

Art. 120. - Efectele gratierii

Gratierea are ca efect înlaturarea, în totul sau în parte, a executarii pedepsei ori comutarea acesteia în alta mai usoara.

Gratierea are efecte si asupra pedepselor a caror executare este suspendata conditionat. În acest caz, partea din termenul de încercare care reprezinta durata pedepsei pronuntate de instanta se reduce în mod corespunzator. Daca suspendarea conditionata este revocata sau anulata, se executa numai partea de pedeapsa ramasa negratiata.

Gratierea nu are efecte asupra pedepselor complementare, afara de cazul când se dispune altfel prin actul de gratiere.

Gratierea nu are efecte asupra masurilor de siguranta si masurilor educative.

 

Capitolul II

Prescriptia

 

Art. 121. - Prescriptia raspunderii penale

Prescriptia înlatura raspunderea penala.

Prescriptia nu înlatura raspunderea penala în cazul infractiunilor contra pacii si omenirii.

 

Art.122. – Termenele de prescriptie a rãspunderii penale pentru persoana fizicã sunt:

Termenele de prescriptie a raspunderii penale sunt:

a) 15 ani, când legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani;

b) 10 ani, când legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depaseste 15 ani;

c) 8 ani, când legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;

d) 5 ani, când legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste 5 ani;

e) 3 ani, când legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa închisorii care nu depaseste un an sau amenda.

11 .- Termenele de prescriptie a rãspunderii penale pentru persoana juridicã sunt:

a) 10 ani, când legea prevede pentru infractiunea sãvârsitã de persoana fizicã pedeapsa detentiunii pe viatã sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani;

b) 5 ani, când legea prevede pentru infractiunea sãvârsitã de persoana fizicã pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani sau amenda.

Rãspunderea penalã a persoanei juridice se prescrie în conditiile prevãzute de lege pentru persoana fizicã, dispozitiile prevãzute în art. 121–124 aplicându-se în mod corespunzãtor.

 

Termenele aratate în prezentul articol se socotesc de la data savârsirii infractiunii. În cazul infractiunilor continue termenul curge de la data încetarii actiunii sau inactiunii, iar în cazul infractiunilor continuate, de la data savârsirii ultimei actiuni sau inactiuni.

 

Art. 123. - Întreruperea cursului prescriptiei

Cursul termenului prescriptiei prevazute în art. 122 se întrerupe prin îndeplinirea oricarui act care, potrivit legii, trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în desfasurarea procesului penal.

Dupa fiecare întrerupere începe sa curga un nou termen de prescriptie.

Întreruperea cursului prescriptiei produce efecte fata de toti participantii la infractiune, chiar daca actul de întrerupere priveste numai pe unii dintre ei.

 

Art. 124. - Prescriptia speciala

Prescriptia înlatura raspunderea penala oricâte întreruperi ar interveni, daca termenul de prescriptie prevazut în art. 122 este depasit cu înca jumatate.

 

Art. 125. - Prescriptia executarii pedepsei

Prescriptia înlatura executarea pedepsei principale.

Prescriptia nu înlatura executarea pedepselor principale pronuntate pentru infractiunile contra pacii si omenirii.

 

Art.126. – Termenele de prescriptie a executãrii pedepsei pentru persoana fizicã sunt:

Termenele de prescriptie a executarii pedepsei sunt:

a) 20 de ani, când pedeapsa care urmeaza a fi executata este detentiunea pe viata sau închisoarea mai mare de 15 ani;

b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmeaza a fi executata, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea;

c) 3 ani, în cazul când pedeapsa este amenda.

11 - Termenul de prescriptie a executãrii pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani.

12 - Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice ce nu pot fi dizolvate sau a cãror activitate nu poate fi suspendatã se prescrie într-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executatã sau consideratã ca executatã.

 

Termenul de prescriptie a executarii sanctiunilor cu caracter administrativ prevazute în art. 181 si în art. 91 este de un an.

Termenele arãtate în alin. 1 si 11 se socotesc de la data când hotãrârea de condamnare a rãmas definitivã, iar cele arãtate în alin. 2 curg de la rãmânerea definitivã a hotãrârii sau, dupã caz, de la data când poate fi pusã în executare, potrivit legii, ordonanta prin care s-a aplicat sanctiunea.

În cazul revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei, a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau, dupa caz, a executarii pedepsei la locul de munca, termenul de prescriptie începe sa curga de la data când hotarârea de revocare a ramas definitiva.

Masurile de siguranta nu se prescriu.

 

Art. 127. - Întreruperea cursului prescriptiei executarii

Cursul termenului prescriptiei prevazute în art. 126 se întrerupe prin începerea executarii pedepsei sau prin savârsirea din nou a unei infractiuni.

Sustragerea de la executare, dupa începerea executarii pedepsei, face sa curga un nou termen de prescriptie de la data sustragerii.

 

Art. 128. - Suspendarea cursului prescriptiei

Cursul termenului prescriptiei prevazute în art. 122 este suspendat pe timpul cât o dispozitie legala sau o împrejurare de neprevazut ori de neînlaturat împiedica punerea în miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal.

Cursul termenului prescriptiei prevazute în art. 126 este suspendat în cazurile si conditiile prevazute în Codul de procedura penala.

Prescriptia îsi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.

 

Art. 129. - Termenele de prescriptie pentru minori

Termenele de prescriptie a raspunderii penale si a executarii pedepsei se reduc la jumatate pentru cei care la data savârsirii infractiunii erau minori.

 

Art. 130. - Prescriptia executarii pedepsei care a înlocuit pedeapsa detentiunii pe viata

Executarea pedepsei închisorii, atunci când aceasta înlocuieste pedeapsa detentiunii pe viata, se prescrie în 20 de ani.Termenul de prescriptie curge de la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare la detentiunea pe viata.

 

Capitolul III

Lipsa plângerii prealabile si împacarea partilor

 

Art. 131. - Lipsa plângerii prealabile

În cazul infractiunilor pentru care punerea în miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plângeri prealabile de catre persoana vatamata, lipsa acestei plângeri înlatura raspunderea penala.

Retragerea plângerii prealabile, de asemenea, înlatura raspunderea penala.

Fapta care a adus vatamare mai multor persoane atrage raspunderea penala, chiar daca plângerea prealabila s-a facut sau se mentine numai de catre una dintre ele.

Fapta atrage raspunderea penala a tuturor participantilor la savârsirea ei, chiar daca plângerea prealabila s-a facut sau se mentine cu privire numai la unul dintre ei.

În cazul în care cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restrânsa, actiunea penala se pune în miscare si din oficiu.

 

Art. 132. - Împacarea partilor

Împacarea partilor în cazurile prevazute de lege înlatura raspunderea penala si stinge si actiunea civila.

Împacarea este personala si produce efecte numai daca intervine pâna la ramânerea definitiva a hotarârii.

Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu împacarea se face numai de reprezentantii lor legali. Cei cu capacitate de exercitiu restrânsa se pot împaca cu încuviintarea persoanelor prevazute de lege. Împacarea produce efecte si în cazul în care actiunea penala a fost pusa în miscare din oficiu.

 

Capitolul IV

Reabilitarea

 

Art. 133. - Efectele reabilitarii

Reabilitarea face sa înceteze decaderile si interdictiile, precum si incapacitatile care rezulta din condamnare.

Reabilitarea nu are ca urmare obligatia de reintegrare în functia din care infractorul a fost scos în urma condamnarii ori de rechemare în cadrele permanente ale fortelor armate sau de redare a gradului militar pierdut.

De asemenea, reabilitarea nu are efecte asupra masurilor de siguranta, cu exceptia celei prevazute în art. 112 lit. d).

 

Art. 134. – Reabilitarea de drept

Reabilitarea persoanei fizice are loc de drept în cazul condamnãrii la amendã sau la pedeapsa închisorii care nu depãseste un an, dacã în decurs de 3 ani condamnatul nu a sãvârsit nicio altã infractiune.

Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept dacã în decurs de 3 ani, de la data la care pedeapsa amenzii sau, dupã caz, pedeapsa complementarã, a fost executatã sau consideratã ca executatã si persoana juridicã nu a mai sãvârsit nicio altã infractiune.

 

Art. 135. - Reabilitarea judecatoreasca

Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanta judecatoreasca:

a) în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de un an pâna la 5 ani, dupa trecerea unui termen de 4 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate;

b) în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani pâna la 10 ani, dupa trecerea unui termen de 5 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate;

c) în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dupa trecerea unui termen de 7 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate;

d) în cazul pedepsei detentiunii pe viata comutate sau înlocuite cu pedeapsa închisorii, dupa trecerea unui termen de 7 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei cu închisoare.

Procurorul general poate dispune, în cazuri exceptionale, reducerea termenelor prevazute în acest articol.

 

Art. 136. - Calculul termenului de reabilitare

Termenele prevazute în art. 134 si 135 se socotesc de la data când a luat sfârsit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris.

Pentru cei condamnati la pedeapsa cu amenda termenul curge din momentul în care amenda a fost achitata sau executarea ei s-a stins în alt mod.

În caz de gratiere totala sau de gratiere a restului de pedeapsa, termenul curge de la data actului de gratiere.

 

Art. 137. - Conditiile reabilitarii judecatoresti

Cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat întruneste urmatoarele conditii:

a) nu a suferit o noua condamnare în intervalul prevazut în art. 135;

b) îsi are asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, precum si în cazul când are vârsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca;

c) a avut o buna conduita;

d) a achitat în întregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat, afara de cazul când partea vatamata a renuntat la despagubiri, sau când instanta constata ca cel condamnat si-a îndeplinit în mod regulat obligatiile privitoare la dispozitiile civile din hotarârea de condamnare.

Când instanta constata ca nu este îndeplinita conditia de la lit. d), dar aceasta nu se datoreste relei-vointe a condamnatului, poate dispune reabilitarea.

 

Art. 138. - Reînnoirea cererii de reabilitare

În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate face o noua cerere decât dupa un termen de 3 ani, în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dupa un termen de 2 ani în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani si dupa un termen de un an în celelalte cazuri; aceste termene se socotesc de la data respingerii cererii.

Conditiile aratate în art. 137 trebuie sa fie îndeplinite si pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.

Când respingerea cererii se bazeaza pe lipsa de forme, ea poate fi reînnoita potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala.

 

Art. 139 - Anularea reabilitarii

Reabilitarea judecatoreasca va fi anulata când dupa acordarea ei s-a descoperit ca cel reabilitat mai suferise o alta condamnare, care daca ar fi fost cunoscuta, ducea la respingerea cererii de reabilitare.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu