Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CP 2006 - Partea speciala - Titlul 6 - Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public

TITLUL VI

INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

 

Capitolul I

Infractiuni de serviciu sau în legatura cu serviciul

 

Art. 246. - Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor

Fapta functionarului public, care, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu îndeplineste un act ori îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare intereselor legale ale unei persoane se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

 

Art. 247. - Abuzul în serviciu prin îngradirea unor drepturi

Îngrãdirea, de cãtre un functionar public, a folosintei sau a exercitiului drepturilor unei persoane ori crearea pentru aceasta a unei situatii de inferioritate pe temei de rasã, nationalitate, etnie, limbã, religie, gen, orientare sexualã, opinie, apartenentã politicã, convingeri, avere, origine socialã, vârstã, dizabilitate, boalã cronicã necontagioasã sau infectie HIV/SIDA, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

 

Art. 248. - Abuzul în serviciu contra intereselor publice

Fapta functionarului public, care, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu îndeplineste un act ori îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

 

Art. 2481. - Abuzul în serviciu în forma calificata

Daca faptele prevazute în art. 246, 247 si 248 au avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Art. 249. - Neglijenta în serviciu

Încalcarea din culpa, de catre un functionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasa, daca s-a cauzat o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia ori o vatamare importanta intereselor legale ale unei persoane, se pedepseste cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.

Fapta prevazuta în alin. 1, daca a avut consecinte deosebit de grave, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 10 ani.

 

Art. 250. - Purtarea abuziva

Întrebuintarea de expresii jignitoare fatã de o persoanã, de cãtre un functionar public în exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu închisoare de la o lunã la un an sau cu amendã.

Amenintarea sãvârsitã de cãtre un functionar public, în conditiile alin. 1, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã.

Lovirea sau alte acte de violentã sãvârsite de cãtre un functionar public, în conditiile alin. 1, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendã.

Vãtãmarea corporalã sãvârsitã de cãtre un functionar public, în conditiile alin. 1, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 6 ani.

Vãtãmarea corporalã gravã sãvârsitã de cãtre un functionar public, în conditiile alin. 1, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani.

 

Art. 251. - Abrogat.

 

Art. 252. - Neglijenta în pastrarea secretului de stat Neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat, precum si neglijenta care a dat prilej altei persoane sa afle un asemenea secret, daca fapta este de natura sa aduca atingere intereselor statului, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

 

Art. 253. - Abrogat.

 

Art. 2531. – Conflictul de interese

Fapta functionarului public care, în exercitiul atributiilor de serviciu, îndeplineste un act ori participã la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, sotul sãu, o rudã ori un afin pânã la gradul II inclusiv, sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de servicii sau foloase de orice naturã, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea dreptului de a ocupa o functie publicã pe duratã maximã.

Dispozitiile alin. 1 nu se aplicã în cazul emiterii, aprobãrii sau adoptãrii actelor normative.

 

Art. 254 - Luarea de mita

Fapta functionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Fapta prevazuta în alin. 1, daca a fost savârsita de un functionar cu atributii de control, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

 

Art. 255 - Darea de mita

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile si scopurile aratate în art. 254, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Fapta prevazuta în alineatul precedent nu constituie infractiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de catre cel care a luat mita.

Mituitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai înainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea infractiune.

Dispozitiile art. 254 alin. 3 se aplica în mod corespunzator, chiar daca oferta nu a fost urmata de acceptare.

Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazurile aratate în alin. 2 si 3.

 

Art. 256 - Primirea de foloase necuvenite

Primirea de catre un functionar, direct sau indirect, de bani ori de alte foloase, dupa ce a îndeplinit un act în virtutea functiei sale si la care era obligat în temeiul acesteia, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

 

Art. 257. - Traficul de influenta

Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, savârsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra în atributiile sale de serviciu, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 10 ani.

Dispozitiile art. 256 alin. 2 se aplica în mod corespunzator.

 

Art. 258. - Fapte savârsite de alti functionari

Dispozitiile art. 246 - 250 privitoare la functionari publici se aplica si celorlalti functionari, în acest caz maximul pedepsei reducându-se cu o treime.

 

Capitolul II

Infractiuni care împiedica înfaptuirea justitiei

 

Art. 259. - Denuntarea calomnioasa

Învinuirea mincinoasa facuta prin denunt sau plângere, cu privire la savârsirea unei infractiuni de catre o anume persoana, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Producerea ori ticluirea de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Daca cel care a savârsit fapta declara mai înainte de punerea în miscare a actiunii penale fata de persoana în contra careia s-a facut denuntul sau plângerea, ori împotriva careia s-au produs probele, ca denuntul, plângerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art. 76.

 

Art. 260. - Marturia mincinoasa

Fapta martorului care într-o cauza penala, civila, disciplinara sau în orice alta cauza în care se asculta martori, face afirmatii mincinoase, ori nu spune tot ce stie privitor la împrejurarile esentiale asupra carora a fost întrebat, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Fapta prevazuta în alineatul precedent nu se pedepseste daca, în cauzele penale mai înainte de a se produce arestarea inculpatului, ori în toate cauzele mai înainte de a se fi pronuntat o hotarâre sau de a se fi dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, martorul îsi retrage marturia.

Daca retragerea marturiei a intervenit în cauzele penale dupa ce s-a produs arestarea inculpatului sau în toate cauzele dupa ce s-a pronuntat o hotarâre sau dupa ce s-a dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, instanta va reduce pedeapsa potrivit art. 76.

Dispozitiile alin. 1 - 3 se aplica în mod corespunzator si expertului sau interpretului.

 

Art. 261. - Încercarea de a determina marturia mincinoasa

Încercarea de a determina o persoana prin constrângere ori corupere sa dea declaratii mincinoase într-o cauza penala, civila, disciplinara sau în orice alta cauza în care se asculta martori, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Dispozitiile din alineatul precedent se aplica si în cazul în care fapta este savârsita fata de un expert sau de un interpret.

 

Art. 2611.- Împiedicarea participarii în proces

Împiedicarea participarii într-o cauza penala, civila, disciplinara sau în orice alta cauza, a unui martor, expert, interpret sau aparator, savârsita prin violenta, amenintare sau prin orice alt mijloc de constrângere îndreptat împotriva sa ori a sotului sau a unei rude apropiate, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 7 ani.

Tentativa se pedepseste.

 

Art. 262. - Nedenuntarea unor infractiuni

Omisiunea de a denunta de îndata savârsirea vreuneia dintre infractiunile prevazute în art. 174, 175, 176, 211, 212, 2151 , 217 alin. 2 - 4, art. 218 alin. 1 si art. 276 alin. 3 se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Fapta prevazuta în alin. 1, savârsita de sot sau de o ruda apropiata, nu se pedepseste.

Nu se pedepseste persoana care, mai înainte de a se fi început urmarirea penala pentru infractiunea nedenuntata, încunostinteaza autoritatile competente despre acea infractiune sau care, chiar dupa ce s-a început urmarirea penala ori dupa ce vinovatii au fost descoperiti, a înlesnit arestarea acestora.

 

Art. 263. - Omisiunea sesizarii organelor judiciare

Fapta functionarului public care, luând cunostinta de savârsirea unei infractiuni în legatura cu serviciul în cadrul caruia îsi îndeplineste  sarcinile, omite sesizarea de îndata a procurorului sau a organului de urmarire penala, potrivit legii de procedura penala, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.

Daca fapta este savârsita de catre un functionar public cu atributii de conducere sau de control, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 7 ani.

 

Art. 264. - Favorizarea infractorului

Ajutorul dat unui infractor fara o întelegere stabilita înainte sau în timpul savârsirii infractiunii, pentru a îngreuia sau zadarnici urmarirea penala, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 7 ani.

Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.

Favorizarea savârsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.

 

Art. 265. - Omisiunea de a încunostinta organele judiciare

Fapta de a nu aduce la cunostinta organelor judiciare a unor împrejurari care, daca ar fi cunoscute, ar duce la stabilirea nevinovatiei unei persoane trimise în judecata sau condamnate pe nedrept ori la eliberarea unei persoane tinute în arest preventiv pe nedrept, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.

Fapta prevazuta în alineatul precedent nu se pedepseste daca prin aducerea la cunostinta, persoana care are aceasta obligatie ar produce un prejudiciu pentru ea, pentru sotul sau sau pentru o ruda apropiata.

 

Art. 266. - Arestarea nelegala si cercetarea abuziva

Retinerea sau arestarea nelegala, ori supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, masuri de siguranta sau educative, în alt mod decât cel prevazut prin dispozitiile legale, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Întrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente împotriva unei persoane aflate în curs de cercetare, ancheta penala ori de judecata, pentru obtinerea de declaratii, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si întrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente fata de un martor, expert sau interpret.

 

Art. 267. - Supunerea la rele tratamente

Supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate în stare de retinere, detinere ori în executarea unei masuri de siguranta sau educative, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

 

Art. 2671.  - Tortura

Fapta prin care se provoaca unei persoane, cu intentie, o durere sau suferinte puternice, fizice ori psihice, îndeosebi cu scopul de a obtine de la aceasta persoana sau de la o persoana terta informatii sau marturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terta persoana l-a comis ori este banuita ca l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terte persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o forma de discriminare oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau astfel de suferinte sunt aplicate de catre un agent al autoritatii publice sau de orice alta persoana care actioneaza cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimtamântul expres sau tacit al unor asemenea  ersoane, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Daca fapta prevazuta la alin. 1 a avut vreuna din urmarile aratate în art. 181 sau 182, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

Tortura care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 ani.

Tentativa se pedepseste.

Nici o împrejurare exceptionala, oricare ar fi ea, fie ca este vorba de stare de razboi sau de amenintari cu razboiul, de instabilitate politica interna sau de orice alta stare de exceptie, nu poate fi invocata pentru a justifica tortura; de asemenea, nu poate fi invocat nici ordinul superiorului sau al unei autoritati publice.

Faptele prevazute în alin. 1 nu constituie infractiunea de tortura daca durerea sau suferintele rezulta exclusiv din sanctiuni legale si sunt inerente acestor sanctiuni sau ocazionate de ele.

 

Art. 268. - Represiunea nedreapta

Fapta de a pune în miscare actiunea penala, de a dispune arestarea, de a trimite în judecata sau de a condamna pe o persoana, stiind ca este nevinovata, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

 

Art. 269. – Evadarea

Evadarea din starea legala de retinere sau de detinere se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

Daca fapta este savârsita prin folosire de violente, de arme sau de alte instrumente ori de catre doua sau mai multe persoane împreuna, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 ani.

Pedeapsa aplicata pentru infractiunea de evadare se adauga la pedeapsa ce se executa, fara a se putea depasi maximul general al închisorii.

Tentativa se pedepseste.

 

Art. 270. - Înlesnirea evadarii

Înlesnirea prin orice mijloace a evadarii se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani, iar daca fapta s-a savârsit de catre o persoana care avea îndatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Înlesnirea evadarii în conditiile art. 269 alin. 2 se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani, iar daca fapta este savârsita de o persoana care avea îndatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

Înlesnirea evadarii unei persoane retinute, arestate sau condamnate pentru o infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa mai mare de 10 ani, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar daca fapta este savârsita de o persoana care avea îndatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani.

Înlesnirea evadarii savârsita din culpa, de catre o persoana care avea îndatorirea de a pazi pe cel care a evadat, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

Tentativa la faptele prevazute în alin. 1, 2 si 3 se pedepseste.

 

Art. 271. - Nerespectarea hotarârilor judecatoresti

Împotrivirea la executarea unei hotãrâri judecãtoresti, prin amenintare fatã de organul de executare, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, iar dacã fapta a fost sãvârsitã prin acte de violentã, pedeapsa este de la unu la 5 ani.

Împiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori parte dintr-o locuinta sau imobil, detinute în baza unei hotarâri judecatoresti, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Daca fapta prevazuta în alin. 2 se savârseste prin amenintare, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar daca fapta a fost savârsita prin acte de violenta, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

Nerespectarea hotãrârilor judecãtoresti, prin sustragerea de la executarea mãsurilor de sigurantã prevãzute în art. 112 lit. c), d) si g), se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 3 luni sau cu amendã.

Nerespectarea hotãrârilor judecãtoresti, prin neexecutarea, cu rea-credintã, a pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice, prevãzute în art.714 si art. 715 alin. 2, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendã.

 

Art. 272. - Retinerea sau distrugerea de înscrisuri

Retinerea sau distrugerea unui înscris emis de un organ de urmarire penala, de o instanta de judecata sau de un alt organ de jurisdictie, ori împiedicarea în orice mod ca un înscris destinat unuia dintre organele sus-aratate sa ajunga la acesta, când astfel de înscrisuri sunt necesare solutionarii unei cauze, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

 

Capitolul III

Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate

 

Art. 273. - Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa, din culpa

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa, din culpa, de catre angajatii cailor ferate, daca aceasta ar fi putut pune în pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Când fapta prevazuta în alineatul precedent a avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 7 ani, iar în cazul când s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani.

 

Art. 274. - Neîndeplinirea cu stiinta a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa

Neîndeplinirea cu stiinta a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa, de catre angajatii cailor ferate, daca aceasta ar putea pune în pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Daca îndeplinirea defectuoasa sau neîndeplinirea cu stiinta aratata în alin. 1 a avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani, iar în cazul când s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Art. 275. - Parasirea postului si prezenta la serviciu în stare de ebrietate

Parasirea postului, în orice mod si sub orice forma, de angajatii care asigura direct siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate, daca prin aceasta s-ar fi putut pune în pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza exercitarea atributiilor de serviciu în stare de ebrietate de catre angajatii care asigura direct siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate.

Când prin faptele prevazute în alineatele precedente s-a produs o tulburare în activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani, iar în cazul când s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Art. 276. - Distrugerea si semnalizarea falsa

Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare a liniei ferate sau a instalatiilor de cale ferata, ori asezarea de obstacole pe linia ferata, daca prin aceasta s-ar fi putut pune în pericol siguranta mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savârsirea de acte de semnalizare falsa sau savârsirea oricaror alte acte de natura a induce în eroare personalul cailor ferate în timpul executarii serviciului, daca aceste fapte ar fi putut expune la un pericol de accident sau de catastrofa de cale ferata.

În cazul când faptele prevazute în alineatele precedente au avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este detentiunea pe viata sau închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Savârsirea din culpa a faptelor aratate în alin.1, 2 si 3 se pedepseste în cazul alin. 1 si 2 cu închisoare de la unu la 5 ani, iar în cazul alin. 3, cu închisoare de la 3 la 7 ani daca s-a produs o tulburare în activitatea de  transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, si închisoare de la 10 la 15 ani daca s-a produs o catastrofa de cale ferata.

Daca vreuna dintre faptele prevazute în acest articol este savârsita de catre un angajat al cailor ferate, la maximul pedepsei prevazute pentru fapta comisa se poate adauga un spor pâna la 2 ani, fara a se putea depasi maximul general al pedepsei.

Tentativa la faptele prevazute în alin. 1 - 3 se pedepseste.

 

Art. 277. - Accidentul si catastrofa de cale ferata

Accidentul de cale ferata consta în distrugerea sau degradarea importanta adusa materialului rulant de cale sau altor instalatii feroviare în cursul circulatiei sau manevrei mijloacelor de transport ale cailor ferate.

Catastrofa de cale ferata consta în deraierea, rasturnarea sau prabusirea unui mijloc de transport al cailor ferate, sau în producerea unui alt asemenea rezultat, precum si în ciocnirea a doua mijloace de transport ale cailor ferate sau a unui mijloc de transport al cailor ferate cu un alt vehicul, daca s-au produs urmari deosebit de grave prin moartea sau vatamarea integritatii corporale a unor persoane, ori prin distrugerea sau degradarea mijloacelor de transport ale cailor ferate, a instalatiilor de cale ferata sau a marfurilor încredintate pentru transport.

 

Art. 278. - Punerea în miscare a actiunii penale

Actiunea penala pentru faptele prevazute în art.273 alin. 1, art. 274 alin. 1 si art. 275 alin. 1 si 2 se pune în miscare numai la sesizarea organelor competente ale cailor ferate.

 

Capitolul IV

Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activitati reglementate de lege

 

Art. 279. - Nerespectarea regimului armelor si munitiilor

Detinerea, portul, confectionarea, transportul, precum si orice operatie privind circulatia armelor si munitiilor sau functionarea atelierelor de reparat arme, fãrã drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 8 ani.

Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã si nedepunerea armei sau a munitiei în termenul fixat de lege la organul competent, de cãtre cel cãruia i s-a respins cererea pentru prelungirea valabilitãtii permisului.

Se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani:

a) detinerea, înstrãinarea sau portul, fãrã drept, de arme ascunse ori de arme militare, precum si a munitiei pentru astfel de arme;

b) detinerea, înstrãinarea sau portul, fãrã drept, a mai multor arme cu exceptia celor prevãzute la lit. a, precum si a armelor de panoplie, ori munitiei respective în cantitãti mari.

Portul de arme, fãrã drept, în localul unitãtilor de stat sau al altor unitãti la care se referã art. 145, la întruniri publice ori în localuri de alegeri, se pedepseste cu închisoare de la 5 la 15 ani.

Tentativa se pedepseste. 

 

Art. 2791. - Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive

Primirea, detinerea, folosirea, cererea, modificarea, înstrãinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor a altor materii radioactive, precum si orice alte operatiuni privind circulatia acestora, fãrã drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Dacã faptele prevãzute în alin.1 au produs pericol public, au avut vreuna dintre urmãrile arãtate în art. 181 sau 182 ori au cauzat o pagubã materialã, pedeapsa este închisoarea de la 4 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Sustragerea ori distrugerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseste cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Dacã faptele prevãzute în alin. 3 au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmãrile arãtate în art. 181 sau 182, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

În cazul în care faptele prevãzute în alin. 1 si 3 au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar dacã s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viatã sau închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Amenintarea, adresatã unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, în scopul de a provoca vãtãmarea corporalã sau moartea unor persoane ori pagube materiale, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani.

Dacã fapta prevãzutã în alin. 6 este conditionatã de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act sau când prin amenintare, sub orice formã, se pretinde a se da ori a se preda materiale nucleare sau alte materii radioactive, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste. 

 

Art. 280. - Nerespectarea regimului materialelor explozive

Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul sau folosirea materiilor explozive sau orice alte operatiuni privind aceste materii fãrã drept se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Sustragerea materiilor explozive se pedepseste cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. Când faptele prevãzute în alin. 1 si 2 privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea de exploziv este însotitã de materiale de initiere, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Faptele prevãzute în alin. 1 si 2, dacã au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmãrile arãtate în art. 181 sau 182, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã si fapta prevãzutã în alin. 1, dacã a cauzat o pagubã materialã.

În cazul în care faptele prevãzute în alineatele precedente au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar dacã s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viatã sau închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Amenintarea, adresatã unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice sau juridice, cu folosirea materiilor explozive în scopul de a provoca vãtãmarea corporalã sau moartea unor persoane ori pagube materiale se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani.

Fapta de amenintare cu folosirea materiilor explozive, sãvârsitã în conditiile arãtate în art. 2791 alin. 7, se sanctioneazã cu pedeapsa prevãzutã în acel alineat.

Tentativa se pedepseste. 

 

Art. 2801. - Nerespectarea regimului de ocrotire al unor bunuri

Înstrãinarea, ascunderea sau orice altã faptã prin care se pricinuieste pierderea pentru patrimoniul cultural national sau pentru fondul arhivistic national a unui bun care potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Dacã pierderea bunului pentru patrimoniul sau pentru fondul prevãzut în alineatul precedent a fost pricinuitã prin sãvârsirea unei fapte care constituie prin ea însãsi o altã infractiune, pedeapsa este cea prevãzutã de lege pentru infractiunea sãvârsitã, al cãrei maxim se majoreazã cu 3 ani.

Fapta prevãzutã în alin. 1 nu se pedepseste, iar în cazul faptelor prevãzute în alin. 2 pedeapsa nu se majoreazã, dacã înainte ca hotãrârea sã fi rãmas definitivã, fãptuitorul înlãturã rezultatul infractiunii fãcând ca bunul sã reintre în acel patrimoniu sau fond. 

 

Art. 281. - Exercitarea fãrã drept a unei profesii

Exercitarea fãrã drept a unei profesii sau a oricãrei alte activitãti pentru care legea cere autorizatie, ori exercitarea acestora în alte conditii decât cele legale, dacã legea specialã prevede cã sãvârsirea unor astfel de fapte se sanctioneazã potrivit legii penale, se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 1 an sau cu amendã.

 

Art. 2811. - Nerespectarea regimului transportului rutier public

Efectuarea transportului rutier public fãrã licentã de transport, fãrã licentã de executie pentru vehicul sau fãrã licentã de executie pentru traseu, dupã caz, ori cu licente cu valabilitatea expiratã se pedepseste cu închisoare de la o lunã la un an sau amendã.

Persoana care dispune efectuarea transportului rutier public în conditiile prevãzute la alin. 1 sau consimte la efectuarea acestuia se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori amendã.

Eliberarea, cu stiintã, a unei licente de transport rutier public, a unei licente de executie pentru vehicul sau a unei licente de executie pentru traseu, fãrã respectarea legii, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu