Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CP 2006 - Partea speciala - Titlul 9 - Infractiuni care aduc atingere unor relatii conv sociala

TITLUL IX

INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALÃ

 

Capitolul I

INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI

 

Art. 303. - Bigamia

Încheierea unei noi cãsãtorii de cãtre o persoanã cãsãtoritã se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Persoana necãsãtoritã care se cãsãtoreste cu o persoanã pe care o stie cãsãtoritã se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Faptele prevãzute în prezentul articol nu se sanctioneazã dacã prima sau cea de-a doua cãsãtorie este declaratã nulã pentru alt motiv decât bigamia.

 

Art. 304. - Adulterul - Abrogat

 

Art. 305. - Abandonul de familie

Sãvârsirea de cãtre persoana care are obligatia legalã de a întretine, fatã de cel îndreptãtit la întretinere, a uneia dintre urmãtoarele fapte:

a) pãrãsirea, alungarea sau lãsarea fãrã ajutor, expunându-l la suferinte fizice sau morale;

b) neîndeplinirea cu rea-credintã a obligatiei de întretinere prevãzute de lege;

c) neplata cu rea-credintã, timp de 2 luni, a pensiei de întretinere stabilitã pe cale judecãtoreascã, se pedepseste, în cazurile prevãzute la lit. a) si b) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã, iar în cazul prevãzut la lit. c), cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendã.

Actiunea penalã se pune în miscare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate.

Împãcarea pãrtilor înlãturã rãspunderea penalã.

Dacã pãrtile nu s-au împãcat, dar în cursul judecãtii inculpatul îsi îndeplineste obligatiile, instanta, în cazul când stabileste vinovãtia pronuntã împotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea conditionatã a executãrii pedepsei, chiar dacã nu sunt îndeplinite conditiile prevãzute în art. 81.

Revocarea suspendãrii conditionate nu are loc decât în cazul când, în cursul termenului de încercare, condamnatul sãvârseste din nou infractiunea de abandon de familie. 

 

Art. 306. - Relele tratamente aplicate minorului

Punerea în primejdie gravã, prin mãsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltãrii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de cãtre pãrinti sau de orice persoanã cãreia minorul i-a fost încredintat spre crestere si educare, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Art. 307. - Nerespectarea mãsurilor privind încredintarea minorului

Retinerea de cãtre un pãrinte a copilului sãu minor, fãrã consimtãmântul celuilalt pãrinte sau al persoanei cãreia i-a fost încredintat minorul potrivit legii, se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 3 luni sau cu amendã.

Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã fapta persoanei cãreia i s-a încredintat minorul prin hotãrâre judecãtoreascã, spre crestere si educare, de a împiedica în mod repetat pe oricare dintre pãrinti sã aibã legãturi personale cu minorul, în conditiile stabilite de pãrti sau de cãtre organul competent.

Actiunea penalã se pune în miscare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate.

Împãcarea pãrtilor înlãturã rãspunderea penalã. 

 

Capitolul II

INFRACTIUNI CONTRA SÃNÃTÃTII PUBLICE

 

Art. 308. - Zãdãrnicirea combaterii bolilor

Nerespectarea mãsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare, dacã a avut ca urmare rãspândirea unei asemenea boli, se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 2 ani sau cu amendã. 

 

Art. 309. - Contaminarea venericã si transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit

Transmiterea unei boli venerice prin raport sexual, prin relatii sexuale între persoane de acelasi sex sau prin acte de perversiune sexualã, de cãtre o persoanã care stie cã suferã de o astfel de boalã, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Transmiterea sindromului imundeficitar dobândit - SIDA - de cãtre o persoanã care stie cã suferã de aceastã boalã se pedepseste cu închisoare de la 5 la 15 ani.

Instanta de judecatã va dispune mãsura de sigurantã a obligãrii la tratament medical. 

 

Art. 3091. - Sustragerea de la tratament medical

Sustragerea de la executarea mãsurii de sigurantã a obligãrii la tratament medical, în cazul infractiunii de contaminare venericã, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendã. 

 

Art. 310. - Rãspândirea bolilor la animale sau la plante

Nerespectarea mãsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale sau plante ori a dãunãtorilor, dacã a avut ca urmare rãspândirea unei asemenea boli ori a dãunãtorilor, sau alte urmãri grave, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendã.

 

Art. 311. - Infectarea apei

Infectarea prin orice mijloace a surselor sau retelelor de apã, dacã este dãunãtoare sãnãtãtii oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepseste cu închisoare de la 6luni la 4 ani sau cu amendã.

 

Art. 312. – Traficul de stupefiante - Abrogat

             

Art. 313. - Falsificarea de alimente sau alte produse

Prepararea de alimente ori bãuturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vãtãmãtoare sãnãtãtii, expunerea spre vânzare sau vânzarea unor astfel de alimente sau bãuturi, cunoscând cã sunt falsificate sau alterate ori interzise consumului, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã falsificarea sau substituirea altor mãrfuri sau produse, dacã prin falsificare sau substituire acestea au devenit vãtãmãtoare sãnãtãtii.

Punerea în consum public de carne sau produse din carne, provenite din tãieri de animale sustrase controlului veterinar, dacã a avut ca urmare îmbolnãvirea unei persoane, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar dacã a avut ca urmare moartea, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

            Dacã prin faptele prevãzute în alin. 1 sau 2 s-au produs vãtãmãri uneia sau mai multor persoane care necesitã pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile, pedeapsa este închisoarea de la 4 la 12 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacã necesitã îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

            În cazul în care prin faptele prevãzute în alin. 1 sau 2 s-au produs vãtãmãri uneia sau mai multor persoane care necesitã pentru vindecare mai mult de 60 de zile de îngrijiri medicale ori vreuna din consecintele prevãzute în art. 182 alin. 1, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacã a avut ca urmare moartea, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

            Tentativa infractiunilor prevãzute la alin. 1 si 2 se pedepseste.

 

Capitolul III

INFRACTIUNI PRIVITOARE LA ASISTENTA CELOR ÎN PRIMEJDIE

 

Art. 314. - Punerea în primejdie a unei persoane în neputintã de se îngriji

Pãrãsirea, alungarea sau lãsarea fãrã ajutor, în orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putinta de a se îngriji, de cãtre acela care o are sub pazã sau îngrijire, punându-i în pericol iminent viata, sãnãtatea sau integritatea corporalã, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 3 ani.

Este apãratã de pedeapsã persoana care, dupã sãvârsirea faptei, îsi reia de bunã-voie îndatoririle.

 

Art. 315. - Lãsarea fãrã ajutor

Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a înstiinta autoritatea, de cãtre cel care a gãsit o persoanã a cãrei viatã, sãnãtate sau integritate corporalã este în primejdie si care este lipsitã de putinta de a se salva, se pedepseste cu închisoare de la o lunã la un an sau cu amendã.

 

Art. 316. – Lãsarea fãrã ajutor prin omisiune de înstiintare

Neînstiintarea autoritãtii de cãtre cel ce gãseste o persoanã abandonatã sau pierdutã, care are nevoie de ajutor, fiindu-i pusã în pericol viata, sãnãtatea ori integritatea corporalã, se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 6 luni sau cu amendã.

 

Capitolul IV

ALTE INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALÃ

 

Art. 317. - Instigarea la discriminare

Instigarea la urã pe temei de rasã, nationalitate, etnie, limbã, religie, gen, orientare sexualã, opinie, apartenentã politicã, convingeri, avere, origine socialã, vârstã, dizabilitate, boalã cronicã necontagioasã sau infectie HIV/SIDA se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendã.

 

Art. 318. - Împiedicarea libertãtii cultelor

Împiedicarea sau tulburarea libertãtii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat si functioneazã potrivit legii, se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 6 luni sau cu amendã.

Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã fapta de a obliga o persoanã, prin constrângere, sã participe la serviciile religioase ale vreunui cult, sau sã îndeplineasã un act religios legat de exercitarea unui cult.

 

Art. 319. - Profanarea de morminte

Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unui monument sau a unei urne funerare ori a unui cadavru, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

 

Art. 320. - Tulburarea folosintei locuintei

Fapta prin care se tulburã în mod repetat folosinta locuintei locatarilor dintr-un imobil, ori prin care se împiedicã normala folosintã a locuintei, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.

Actiunea penalã se pune în miscare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate.

Împãcarea pãrtilor înlãturã rãspunderea penalã.

 

Art. 321. - Ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice

Fapta persoanei care, în public, sãvârseste acte sau gesturi, profereazã cuvinte ori expresii, sau se dedã la orice alte manifestãri prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public  ori se tulburã, în alt mod, linistea si ordinea publicã, se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Dacã prin fapta prevãzutã în alin. 1 s-au tulburat grav linistea si ordinea publicã, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. 

 

Art. 322. - Încãierarea

Participarea la o încãierare între mai multe persoane se pedepseste cu închisoare de la o lunã la  6 luni sau cu amendã.

Dacã în cursul încãierãrii s-a cauzat o vãtãmare gravã integritãtii corporale sau sãnãtãtii unei persoane, cel care a sãvârsit aceastã faptã se pedepseste pentru infractiunea sãvârsitã, al cãrei maxim se reduce cu un an. Ceilalti participanti la încãierare se pedepsesc cu pedeapsa prevãzutã în alin. 1.

În cazul prevãzut în alin. 2, dacã nu se cunoaste care dintre participanti au sãvârsit faptele arãtate în acel alineat, se aplicã tuturor închisoarea de la 6 luni la 5 ani, când s-a cauzat vãtãmarea integritãtii corporale sau sãnãtãtii. În cazul în care s-a cauzat moartea, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani.

Nu se pedepseste cel care a fost prins în încãierare împotriva vointei sale, sau care a încercat sã despartã pe altii, sã respingã un atac ori sã apere pe altul. 

 

Art. 323. - Asocierea pentru sãvârsirea de infractiuni

Fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri în scopul sãvârsirii uneia sau mai multor infractiuni, altele decât cele arãtate în art. 167, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formã a unei astfel de asocieri, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani, fãrã a se putea depãsi pedeapsa prevãzutã de lege pentru infractiunea ce intrã în scopul asocierii.

Dacã fapta de asociere a fost urmatã de sãvârsirea unei infractiuni, se aplicã celor care au sãvârsit infractiunea respectivã pedeapsa pentru acea infractiune, în concurs cu pedeapsa prevãzutã în alin. 1.

Nu se pedepsesc persoanele prevãzute în alin. 1, care denuntã autoritãtilor asocierea mai înainte de a fi fost descoperitã si de a se fi început sãvârsirea infractiunii care intrã în scopul asocierii. 

 

Art. 324. - Instigarea publicã si apologia infractiunilor

Fapta de a îndemna publicul prin grai, scris sau prin orice alte mijloace, de a nu respecta legile, ori de a sãvârsi fapte ce constituie infractiuni, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, fãrã a se putea depãsi pedeapsa prevãzutã de lege pentru infractiunea la sãvârsirea cãreia s-a instigat.

Dacã fapta prevãzutã în alin. 1 este sãvârsitã de un functionar public care îndeplineste o functie ce implicã exercitiul autoritãtii de stat ori de cãtre o persoanã din cele prevãzute în art. 160, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, fãrã a se putea depãsi pedeapsa maximã prevãzutã de lege pentru infractiunea la sãvârsirea cãreia s-a instigat.

Dacã instigarea publicã a avut ca urmare sãvârsirea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevãzutã de lege pentru acea infractiune.

Purtarea în public a unei uniforme, embleme, insigne sau altor asemenea semne distinctive neautorizate, în scopurile arãtate în alin. 1, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã lãudarea în public a celor care au sãvârsit infractiuni sau a infractiunilor sãvârsite de acestia. 

 

Art. 325. - Rãspândirea de materiale obscene

Fapta de a vinde sau rãspândi, precum si de a confectiona ori detine, în vederea rãspândirii obiecte, desene, scrieri sau alte materiale cu caracter obscen, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendã. 

 

Art. 326. - Cersetoria

Fapta persoanei care, având capacitatea de a munci, apeleazã în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 3 ani.

 

Art. 327. - Vagabondajul - Abrogat

 

Art. 328. - Prostitutia

Fapta persoanei care îsi procurã mijloacele de existentã sau principalele mijloace de existentã, practicând în acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

 

Art. 329. - Proxenetismul

Îndemnul ori înlesnirea practicãrii prostitutiei sau tragerea de foloase de pe urma practicãrii prostitutiei de cãtre o persoanã, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Recrutarea unei persoane pentru prostitutie ori traficul de persoane în acest scop, precum si constrângerea la prostitutie se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Dacã fapta prevãzutã în alin. 1 sau 2 este sãvârsitã fatã de un minor sau prezintã un alt caracter grav, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi.

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au servit sau au fost destinate sã serveascã, direct sau indirect, la comiterea infractiunii prevãzute în alin. 1 si 3 si cele care au fost dobândite prin sãvârsirea acesteia se confiscã, iar dacã acestea nu se gãsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Tentativa se pedepseste. 

 

Art. 330. - Jocul de noroc

Organizarea sau îngãduirea jocurilor de noroc pentru public, fãrã autorizare, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.

Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã organizarea sau îngãduirea în mod obisnuit a jocurilor de noroc, într-o casã particularã, în scopul de a realiza foloase materiale.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu