Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CR 2006 - Capitolul 3 - Conducatorii de vehicule

CAPITOLUL III: Conducatorii de vehicule

 

SECTIUNEA 1: Dispozitii generale

Art. 20
(1)Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere corespunzator si sa aiba vârsta minima de 18 ani împliniti, cu exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care trebuie sa aiba vârsta minima de 16 ani împliniti.
(2)Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevazute în regulament.
(3)Conducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori care transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba vârsta minima de 21 de ani împliniti.
(4)Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.

Art. 21
(1)Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si îndemânarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.
(2)Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si psihologic, în conditiile stabilite prin reglementarile în vigoare.

Art. 22
(1)Examinarea medicala si psihologica se realizeaza în scopul certificarii starii de sanatate, a calitatilor fizice si a aptitudinilor necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai.
(2)Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3)Examinarea medicala si psihologica se realizeaza în vederea:
a)aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;
b)obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie;
c)verificarii periodice, conform reglementarilor în vigoare.
(4)Examinarea medicala se realizeaza în institutii medicale autorizate, cu obligatia luarii în evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul sau tramvai de catre medicul de familie, iar verificarea psihologica se realizeaza în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate. Lista institutiilor medicale si a laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5)Medicul de familie, atunci când constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute în ordinul ministrului sanatatii emis conform alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar în cazul în care s-a stabilit ca persoana este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe raza careia medicul îsi desfasoara activitatea.
(6)Verificarea medicala si psihologica se efectueaza în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(7)Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobândit numai dupa încetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura.
(8)Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.

 

SECTIUNEA 2: Permisul de conducere

Art. 23
(1)Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.
(2)Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, în conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, în vederea obtinerii permisului de conducere, numai în prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat în acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege.
(3)Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare în vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul împreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza raspund pentru încalcarea de catre acesta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.
(4)Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa îndeplineasca, potrivit legii, conditiile de vârsta, sa fie apte din punct de vedere medical si psihologic si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii.
(5)Pregatirea teoretica si practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6)Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au încetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea neîntrerupt în ultimii 10 ani în structurile politiei rutiere.
(7)Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca îndeplinesc conditiile prevazute la alin. (6).
(8)Programa de învatamânt pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor în vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(9)Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament.
(10)Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 24
(1)Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta unde solicitantii îsi au domiciliul sau resedinta.
(2)Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc în conformitate cu conventiile internationale în domeniu la care România este parte, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3)În localitatile în care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si în limba minoritatii nationale respective.
(4)În cazul cetatenilor straini care îsi stabilesc domiciliul sau resedinta în România, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limba de circulatie internationala.
(5)Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a domiciliului sau a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, în conditiile stabilite prin regulament.
(6)Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, tâlharie sau de furt al unui autovehicul, cu exceptia cazurilor când a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 103 alin. (1).

Art. 25
(1)Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.
(2)Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, în conditiile stabilite prin regulament.

Art. 26
Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, în scopul însusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.

Art. 27
(1)Persoanele care îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza îsi au domiciliul sau resedinta, în conditiile prevazute la art. 24 alin. (1) si (6).
(2)Cetatenii români cu domiciliul în strainatate pot solicita în România obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza îsi au locuinta detinuta în proprietate sau închiriata. În sensul prezentei ordonante de urgenta, locuinta din România a cetateanului român cu domiciliul în strainatate se considera resedinta.
(3)Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa faca dovada ca nu sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat de o autoritate straina.
(4)Se interzice detinerea simultana a doua permise de conducere nationale.

Art. 28
Evidenta permiselor de conducere si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de catre politia rutiera pe a carei raza titularii îsi au domiciliul sau resedinta.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu