Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CV 2006 - Titlul 7 - Marfuri care parasesc teritoriul vamal al Romaniei

TITLUL VII

Mãrfuri care pãrãsesc teritoriul vamal al României

 

Art. 201. – (1) Mãrfurile care pãrãsesc teritoriul vamal al României fac obiectul fie al unei declaratii vamale, fie, dacã declaratia vamalã nu este cerutã, al unei declaratii sumare, cu exceptia celor transportate pe mijloace de transport care tranziteazã fãrã întrerupere apele teritoriale sau spatiul aerian al teritoriului vamal.

(2) În anumite cazuri si în functie de anumite tipuri de transport al mãrfurilor, de modul de transport sau de agentul economic ori în conformitate cu acordurile internationale care prevãd dispozitii specifice în materie de securitate, prin regulamentul vamal se stabilesc:

a) termenul în care declaratia vamalã sau declaratia sumarã este depusã la biroul vamal de export înainte ca mãrfurile sã pãrãseascã teritoriul vamal al României;

b) regulile de derogare de la termenul prevãzut la lit. a) si de modificare a acestuia;

c) conditiile în care obligatia de a depune o declaratie sumarã poate face obiectul unei derogãri sau al unei modificãri;

d) cazurile si conditiile în care mãrfurile care pãrãsesc teritoriul vamal al României nu fac obiectul unei declaratii vamale sau al unei declaratii sumare.

Art. 202. – (1) Când mãrfurile care pãrãsesc teritoriul vamal al României au primit o destinatie vamalã care necesitã o declaratie vamalã, potrivit legii, aceastã declaratie se depune la biroul vamal de export înainte ca mãrfurile sã pãrãseascã teritoriul vamal al României.

(2) În cazul în care biroul vamal de export este diferit de biroul vamal de iesire, biroul vamal de export comunicã imediat informatiile necesare biroului vamal de iesire sau I le pune la dispozitie pe cale electronicã.

(3) Declaratia vamalã cuprinde cel putin informatiile necesare declaratiei sumare prevãzute la art. 204 alin. (1).

(4) Când declaratia vamalã este întocmitã altfel decât pe cale electronicã, autoritatea vamalã efectueazã analiza de risc la acelasi nivel cu cel aplicat declaratiilor vamale întocmite pe cale electronicã.

Art. 203. – (1) Când mãrfurile care pãrãsesc teritoriul vamal al României nu au primit o destinatie vamalã care necesitã o declaratie vamalã, declaratia sumarã se depune la biroul vamal de iesire înainte ca mãrfurile sã pãrãseascã teritoriul vamal al României.

(2) Autoritatea vamalã poate aproba ca declaratia sumarã sã fie depusã la alt birou vamal, cu conditia ca acesta sã comunice imediat informatiile necesare biroului vamal de iesire sau sã i le punã la dispozitie pe cale electronicã.

(3) Autoritatea vamalã poate accepta, în locul depunerii declaratiei sumare, depunerea unei notificãri si accesul la informatiile din declaratia sumarã aflate în sistemul electronic al agentului economic.

Art. 204. – (1) Prin regulamentul vamal se stabilesc datele care trebuie sã fie cuprinse în declaratia vamalã si sub ce formã, pentru a se proceda la analiza riscurilor si a aplica corect controlul vamal, avându-se în vedere scopuri de securitate si utilizând, dupã caz, norme internationale si practici comerciale.

(2) Declaratia sumarã este întocmitã pe cale electronicã.

De asemenea, se pot utiliza documente comerciale, portuare sau de transport, în mãsura în care acestea contin informatiile necesare. În cazuri exceptionale, autoritatea vamalã poate accepta declaratiile sumare pe suport de hârtie, cu conditia ca acestora sã le fie aplicabil acelasi nivel de gestiune a riscurilor cu cel aplicat la declaratiile sumare întocmite pe care electronicã.

(3) Declaratia sumarã se depune, dupã caz, de:

a) persoana care se ocupã cu iesirea mãrfurilor sau care are în sarcinã transportul mãrfurilor în afara teritoriului vamal al României;

b) orice persoanã care este în mãsurã sã prezinte sau sã asigure prezentarea mãrfurilor autoritãtii vamale competente;

c) un reprezentant al persoanei prevãzute la lit. a) sau b).

(4) Persoana prevãzutã la alin. (3) are dreptul, la cererea sa, sã modifice una sau mai multe date ale declaratiei sumare dupã ce aceasta a fost depusã. Nici o modificare nu mai este posibilã dupã ce autoritatea vamalã a informat persoana care a depus declaratia sumarã despre intentia sa de a examina mãrfurile sau a constatat inexactitatea datelor în cauzã ori a acordat liberul de vamã pentru mãrfuri.

Art. 205. – Mãrfurile care pãrãsesc teritoriul vamal al României sunt supuse supravegherii vamale si pot fi controlate de autoritatea vamalã în conformitate cu dispozitiile în vigoare. Mãrfurile pãrãsesc teritoriul vamal folosind, când este cazul, traseul stabilit de autoritatea vamalã si în conformitate cu modalitãtile stabilite de aceasta.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu