Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CV 2006 - Titlul 8 - Operatiuni privilegiate

TITLUL VIII

Operatiuni privilegiate

 

CAPITOLUL I

Scutiri de taxe vamale

 

Art. 206. – (1) Cazurile în care mãrfurile puse în liberã circulatie sau exportate sunt scutite de drepturi de import sau de export se stabilesc prin lege.

(2) Prin hotãrâre a Guvernului, în cazuri temeinic justificate, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Economiei si Comertului, se aprobã, cu caracter temporar, exceptãri sau reduceri de taxe vamale pentru unele categorii de mãrfuri.

(3) Exceptãrile si reducerile de taxe vamale, aprobate potrivit prevederilor alin. (2), se stabilesc în mod nediscriminatoriu fatã de importatori sau de beneficiari, indicându-se în mod expres codul tarifar al mãrfurilor.

 

CAPITOLUL II

Mãrfuri returnate

 

Art. 207. – (1) Mãrfurile românesti care, dupã ce au fost exportate, sunt reintroduse pe teritoriul vamal al României si puse în liberã circulatie într-un termen de 3 ani sunt exonerate de drepturi de import la cererea persoanei interesate. Termenul de 3 ani poate fi prelungit în cazuri exceptionale.

(2) Când mãrfurile returnate au fost, înaintea exportului lor de pe teritoriul vamal al României, puse în liberã circulatie cu drepturi de import reduse sau zero, în functie de destinatia lor finalã, exonerarea de drepturi prevãzutã de prezentul alineat se acordã numai dacã mãrfurile urmeazã sã primeascã aceeasi destinatie.

(3) Când mãrfurile urmeazã sã nu mai primeascã aceeasi destinatie, cuantumul drepturilor de import aferente se reduce cu cuantumul încasat la prima punere în liberã circulatie a mãrfurilor. În cazul în care cel de-al doilea cuantum îl depãseste pe cel încasat la punerea în liberã circulatie a mãrfurilor returnate, nu se acordã nici o rambursare.

(4) Exonerarea de drepturi de import prevãzutã la alin. (1)–(3) nu se acordã pentru:

a) mãrfurile exportate de pe teritoriul vamal al României în regim de perfectionare pasivã, cu exceptia mãrfurilor care se reintroduc în aceeasi stare în care au fost exportate;

b) mãrfurile care au fãcut obiectul unei mãsuri stabilite prin hotãrâre a Guvernului, aplicate la exportul acestora în alte tãri. Prin regulamentul vamal se stabilesc cazurile si conditiile în care se poate deroga de la aceastã prevedere.

Art. 208. – Exonerarea de drepturi de import prevãzutã la art. 207 se acordã numai dacã mãrfurile sunt reimportate în aceeasi stare în care au fost exportate. Prin regulamentul vamal se pot stabili cazurile si conditiile în care se renuntã la aceastã cerintã.

Art. 209. – (1) Dispozitiile art. 207 si 208 se aplicã în mod corespunzãtor produselor compensatoare initial exportate sau reexportate ca urmare a unui regim de perfectionare activã.

(2) Cuantumul drepturilor de import legal datorate se stabileste pe baza reglementãrilor aplicabile în cazul regimului de perfectionare activã, data reexportului produselor compensatoare fiind consideratã ca data punerii în liberã circulatie.

 

CAPITOLUL III

Produse de pescuit maritim si alte produse obtinute din mare

 

Art. 210. – Fãrã se se înlãture aplicarea prevederilor art. 51 alin. (2) lit. f), sunt exonerate de drepturi de import în momentul punerii în liberã circulatie:

a) produsele de pescuit maritim si alte produse obtinute din marea teritorialã a unei alte tãri de navele înmatriculate sau înregistrate în România sau care navigheazã sub pavilion român;

b) produsele obtinute din produsele mentionate la lit. a) la bordul navelor–fabricã ce îndeplinesc conditiile prevãzute la acea literã.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu