Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CP 2006 - Partea generala - Titlul 8 - Intelesul unor termeni sau expresii in legea penala

TITLUL VIII

ÎNTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALA

 

Art. 140. - Dispozitii generale

Ori de câte ori legea penala foloseste un termen sau o expresie din cele aratate în prezentul titlu, întelesul acestora este cel prevazut în articolele urmatoare, afara de cazul când legea penala dispune altfel.

 

Art. 141. - Legea penala

Prin lege penala se întelege orice dispozitie cu caracter penal cuprinsa în legi sau decrete.

Pedeapsã prevãzutã de lege.

 

Art. 1411. – Prin pedeapsã prevãzutã de lege se întelege pedeapsa prevãzutã în textul de lege care incrimineazã fapta sãvârsitã în forma consumatã, fãrã luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei.

 

Art. 142. – Teritoriul

Prin termenul teritoriu din expresiile teritoriul României si teritoriul tarii se întelege întinderea de pamânt si apele cuprinse între frontiere, cu subsolul si spatiul aerian, precum si marea teritoriala cu solul, subsolul si spatiul aerian ale acesteia.

 

Art. 143. - Infractiune savârsita pe teritoriul tarii

Prin infractiune savârsita pe teritoriul tarii se întelege orice infractiune comisa pe teritoriul aratat în art.142 sau pe o nava ori o aeronava româna.

Infractiunea se considera savârsita pe teritoriul tarii si atunci când pe acest teritoriu ori pe o nava sau aeronava româna s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infractiunii.

 

Art. 144. - Savârsirea unei infractiuni

Prin savârsirea unei  infractiuni sau comiterea unei infractiuni se întelege savârsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste ca infractiune consumata sau ca tentativa, precum si participarea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice.

 

Art. 145. – Public

Prin termenul public se întelege tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice, institutiile sau

Alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publica, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.

 

Art. 146. – Consecinte deosebit de grave

Prin consecinte deosebit de grave se întelege o pagubã materialã mai mare de 200.000 lei sau o perturbare deosebit de gravã a activitãtii, cauzatã unei autoritãti publice sau oricãreia dintre unitãtile la care se referã art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice.

 

Art. 147 - Functionar public si functionar

Prin functionar public se întelege orice persoana care exercita permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investita, o însarcinare de orice natura, retribuita sau nu, în serviciul unei unitati dintre cele la care se refera art. 145.

Prin functionar se întelege persoana mentionata în alin. 1, precum si orice salariat care exercita o însarcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevazute în acel alineat.

 

Art. 148 - Abrogat.

 

Art. 149 - Rude apropiate

Rude apropiate sunt ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum

sipersoanele devenite prin înfiere, potrivit legii, astfel de rude.

Dispozitiile din legea penala privitoare la rude apropiate, în limitele prevazute de alineatul precedent, se aplica în caz de înfiere cu efecte depline, persoanei înfiate cât si descendentilor acesteia si în raport cu rudele firesti, iar în caz de înfiere cu efecte restrânse, înfiatului cât si descendentilor acestuia si în raport cu rudele înfietorului.

 

Art. 1491. - Membru de familie

Prin membru de familie se întelege sotul sau ruda apropiata, daca aceasta din urma locuieste si gospodareste împreuna cu faptuitorul.

 

Art. 150. - Secrete de stat si înscrisuri oficiale

Secrete de stat sunt documentele si datele care prezinta în mod vadit acest caracter, precum si cele declarate sau calificate astfel prin hotarâre a Guvernului.

Înscris oficial este orice înscris care emana de la o unitate din cele la care se refera art. 145 sau care apartine unei asemenea unitati.

 

Art. 151. – Arme

Arme sunt instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispozitii legale.

Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natura a putea fi folosite ca arme si care au fost întrebuintate pentru atac.

 

Art. 152. - Fapta savârsita în public

Fapta se considera savârsita în public atunci când a fost comisa:

a) într-un loc care prin natura sau destinatia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar daca nu este prezenta nici o persoana;

b) în orice alt loc accesibil publicului, daca sunt de fata doua sau mai multe persoane;

c) în loc neaccesibil publicului, cu intentia însa ca fapta sa fie auzita sau vazuta si daca acest rezultat s-a produs fata de doua sau mai multe persoane;

d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu exceptia reuniunilor care pot fi considerate ca au caracter de familie, datorita naturii relatiilor dintre persoanele participante;

e) prin orice mijloace cu privire la care faptuitorul si-a dat seama ca fapta ar putea ajunge la cunostinta publicului.

 

Art. 153. - Timp de razboi

Timp de razboi este intervalul de timp de la data declararii mobilizarii sau de la începerea operatiilor de razboi pâna la data trecerii armatei la starea de pace.

 

Art. 154. - Calculul timpului

La calcularea timpului ziua se socoteste de 24 de ore si saptamâna de 7 zile. Luna si anul se socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzatoare datei de la care au început sa curga.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu