Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

Legea nr. 309 din 2002

Lege nr. 309 din 22/05/2002
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 06/06/2002
privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în          
cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

   

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

   Art. 1. - Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana, cetăţean român, care a efectuat stagiul militar în detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.
   Art. 2. - Persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1 au dreptul la o indemnizaţie lunară, neimpozabilă, de 15.000 lei pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii.
   Art. 3. - Soţia celui decedat, din categoria celor prevăzuţi la art. 1, va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din indemnizaţia ce s-ar fi cuvenit soţului decedat, în condiţiile dispoziţiilor art. 2, neimpozabilă, începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
   Art. 4. - Nivelul indemnizaţiilor acordate prin prezenta lege va fi indexat anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum.
   Art. 5. - Persoanele prevăzute la art. 1 vor beneficia de prevederile prezentei legi cu începere de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, precum şi de următoarele drepturi:
   a) asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării;
   b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio şi televizor. De aceste drepturi beneficiază şi văduvele supravieţuitoare ale persoanelor care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1, care nu s-au recăsătorit.
   Art. 6. - (1) Stabilirea şi plata drepturilor prevăzute în prezenta lege se fac de către casele teritoriale de pensii şi a municipiului Bucureşti. Stabilirea situaţiilor prevăzute în prezenta lege se face de către comisia, care funcţionează în cadrul caselor teritoriale de pensii şi a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare. Din comisia mai sus menţionată va face parte şi un reprezentant al centrului militar teritorial.
   (2) Stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se face, la cerere, pe baza înscrisurilor din livretele militare, din adeverinţele eliberate de centrele militare judeţene sau de UM 02405 Piteşti.
   (3) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se depun la casele teritoriale de pensii şi a municipiului Bucureşti.
   (4) Comisia este obligată să se pronunţe asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată.
   (5) Împotriva hotărârii persoana interesată poate face contestaţie la Curtea de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Hotărârea Curţii de apel este definitivă. Contestaţiile formulate împotriva hotărârilor comisiei sunt scutite de taxă judiciară de timbru.
   Art. 7. - (1) Casele teritoriale de pensii şi a municipiului Bucureşti, atunci când sunt sesizate sau din proprie iniţiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei legi.
   (2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.
   (3) Împotriva deciziei de revizuire, emisă în condiţiile alin. (1) şi (2), persoana interesată poate introduce contestaţie, în condiţiile Legii nr. 29/1990.
   Art. 8. - Ministerul Finanţelor Publice va aloca Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege.
   Art. 9. - (1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Apărării Naţionale vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.
   (2) Elaborarea normelor metodologice se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
   Art. 10. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

 

 

    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

   

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  

 

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

  

 

  Bucureşti, 22 mai 2002.
    Nr. 309.

 

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu