Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

OUG nr. 102 din 1999

Ordonanta de urgenta nr. 102
din 29 iunie 1999
privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 310 din 30 iunie 1999

 

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

 

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

 

Art. 1. - (1) Persoanele cu handicap, in intelesul prezentei ordonante de urgenta, sunt acele persoane care au un dezavantaj datorat unor deficiente fizice, senzoriale, psihice sau mentale, care le impiedica sau le limiteaza accesul normal si in conditii de egalitate la viata sociala, potrivit varstei, sexului, factorilor sociali, materiali si culturali, necesitand masuri de protectie speciala in vederea integrarii lor sociale.
(2) Protectia speciala cuprinde masurile ce urmeaza a fi luate in temeiul acestei ordonante de urgenta, pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
(3) Masurile de protectie speciala se aplica pe baza incadrarii in categorii de persoane cu handicap, in raport cu gradul de handicap stabilit in urma evaluarii efectuate de catre comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, potrivit criteriilor prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, aprobate prin hotarare a Guvernului.
Art. 2. - (1) Incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap se atesta, atat pentru adulti, cat si pentru copii, potrivit criteriilor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca, care stabilesc gradul de handicap - usor, mediu, accentuat si grav -, prin certificat emis de comisiile de expertiza medicala a per- soanelor cu handicap pentru adulti si, respectiv, pentru copii, prevazute la cap. V.
(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta prin copil se intelege persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si care nu are capacitate deplina de exercitiu.
(3) O data cu eliberarea certificatelor de incadrare in grade de handicap, comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap au obligatia de a elabora un program individual de recuperare si integrare sociala, care prevede actiunile medicale, educative, profesionale si sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea si integrarea sau reintegrarea sociala a persoanei cu handicap.
(4) Pentru elaborarea programului individual de recuperare si integrare sociala comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap se vor consulta in mod obligatoriu cu persoana cu handicap si, dupa caz, cu reprezentantii legali ai acesteia, precum si cu specialisti din diferite domenii, in functie de specificul fiecarui caz.
(5) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, autoritatile administratiei publice centrale de specialitate si ale administratiei publice locale au obligatia de a asigura, pe baza dispozitiilor legale in vigoare si in limita resurselor pe care le au la dispozitie, conditiile necesare pentru realizarea programului individual de recuperare si integrare sociala pentru fiecare persoana cu handicap. Art. 3. - (1) Realizarea masurilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este organizata, coordonata si controlata de catre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, organ al administratiei publice centrale de specialitate din subordinea Guvernului Romaniei.
(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap colaboreaza cu ministere si cu alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, cu autoritatile administratiei publice locale si cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care desfasoara activitati in domeniul protectiei persoanelor cu handicap.
Art. 4. - Protectia speciala a persoanelor cu handicap se realizeaza prin acordarea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta la domiciliu sau, dupa caz, in institutii de protectie speciala a persoanelor cu handicap.

 

 

CAPITOLUL II
Institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap

 

 

Art. 5. - Protectia speciala a persoanelor cu handicap, in forma institutionalizata, se realizeaza prin acordarea de servicii de asistenta, ingrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare si formare profesionala, precum si de alte tipuri de servicii in cadrul institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
Art. 6. - (1) Institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap pot fi infiintate si organizate ca institutii de interes public, sub forma de centre-pilot, centre de ingrijire si asistenta, centre de recuperare si reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupationala, prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta, precum si sub alte forme specifice, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Actualele institutii pentru asistenta speciala a persoanelor cu handicap, prevazute, in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, se reorganizeaza ca institutii de protectie speciala a persoanelor cu handicap, potrivit anexei la prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 7. - (1) Institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap, prevazute la art. 6, au personalitate juridica si se afla in coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Finantarea institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap, prevazute in anexa, se asigura din: contributiile proprii ale beneficiarilor de asistenta sociala sau ale intretinatorilor acestora, sume alocate de la bugetele autoritatilor administratiei publice locale si din alte venituri realizate in conditiile legii.
(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap poate aloca sume din Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap institutiilor prevazute in anexa, pe baza de conventii incheiate cu autoritatile administratiei publice locale.
(4) Reorganizarea institutiilor actuale prevazute in anexa, precum si regulamentul-cadru de organizare si functionare pentru fiecare tip de institutie de protectie speciala a persoanelor cu handicap se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(5) Predarea-preluarea patrimoniului si a personalului intre institutiile actuale si cele infiintate prin reorganizarea acestora se efectueaza pe baza de protocol, in conditiile prevazute prin hotararea Guvernului mentionata la alin. (4). Salarizarea personalului institutiilor infiintate prin reorganizare se stabileste potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
Art. 8. - Institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap pot fi infiintate prin:
a) hotarare a Guvernului;
b) hotarare a consiliului judetean sau a consiliului local, dupa caz;
c) hotarari ale unor organizatii neguvernamentale sau care au ca obiect de activitate si protectia speciala a persoanelor cu handicap;
d) hotarari ale cultelor recunoscute, potrivit legii, in Romania.
Art. 9. - (1) Institutiile prevazute la art. 6 pot fi infiintate si in comun de mai multe institutii si persoane juridice dintre cele mentionate la art. 8, prin contract de asociere.
(2) Contractul de asociere se incheie intre ordonatorii principali de credite, in cazul consiliilor judetene, consiliilor locale, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap si al altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate, si reprezentantii legali ai persoanelor juridice.
(3) Contractul de asociere trebuie sa prevada resursele financiare reprezentand contributia fiecarei parti la sustinerea cheltuielilor de investitii si de functionare ale institutiei de protectie speciala care se infiinteaza prin asociere, durata asocierii, modul de administrare a patrimoniului institutiei, precum si alte clauze prevazute in contractul de asociere. Contractul-cadru de asociere se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 10. - (1) Institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap, infiintate cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, se afla in coordonarea metodologica a acestuia.
(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap isi exercita atributia de coordonare metodologica prin: elaborarea de norme si metodologii privind organizarea si functionarea institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap; asigurarea instruirii si perfectionarii profesionale a personalului de specialitate; verificarea respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si ale altor acte normative referitoare la activitatea acestora; sprijinirea dezvoltarii acestor institutii in conformitate cu strategia si cu programele nationale de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este autorizat sa controleze activitatea tuturor institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap, sa informeze Guvernul si, dupa caz, Curtea de Conturi asupra aspectelor negative constatate.

 

 

CAPITOLUL III
Accesibilitati pentru persoanele cu handicap

 

 

Art. 11. - (1) Cladirile institutiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, locuintele construite din fonduri publice, mijloacele de transport in comun, telefoanele publice, precum si caile de acces vor fi amenajate astfel incat sa permita accesul neingradit al persoanelor cu handicap.
(2) Lucrarile de amenajare a acestora se vor face in etape, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, iar costurile lucrarilor vor fi suportate, dupa caz, din bugetele proprii ale ministerelor, ale celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si din bugetele autoritatilor publice locale.
Art. 12. - Autoritatile prevazute de lege vor elibera autorizatia de constructie pentru cladirile publice ce urmeaza a se construi, numai in conditiile respectarii prevederilor normativului in domeniu, care va fi aprobat prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Fac exceptie de la aceasta prevedere constructiile personale si anexele acestora.
Art. 13. - (1) Toate lucrarile de refacere, reparatii, reconstructie sau consolidare a drumurilor publice, a institutiilor publice, a celor culturale, sportive si de petrecere a timpului liber, a magazinelor si restaurantelor, a sediilor prestatorilor de servicii catre populatie vor fi proiectate si executate astfel incat sa respecte prevederile normativului mentionat la art. 12.
(2) Pana la data de 31 decembrie 2003 vor fi adaptate pentru a permite accesul neingradit al persoanelor cu handicap toate cladirile institutiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, magazinele si restaurantele, sediile prestatorilor de servicii catre populatie, precum si caile publice de acces.
Art. 14. - Montarea telefoanelor publice se va face numai cu respectarea prevederilor normativului prevazut la art. 12. Pana la data de 31 decembrie 2001 toate telefoanele publice vor fi amenajate, cu respectarea prevederilor acestui normativ.
Art. 15. - (1) De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta limbajul mimico-gestual se bucura de recunoastere oficiala din partea statului.
(2) Pana la data de 31 decembrie 2002 toate institutiile publice vor incadra, pentru relatiile directe cu persoanele surde sau surdo-mute, traducatori ai limbajului mimico-gestual, autorizati potrivit legii.
Art. 16. - (1) In termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in spatiile de parcare de pe langa institutiile de interes public vor fi rezervate si semnalizate prin semnul international minimum 4% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de doua locuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.
(2) Pana la data de 31 decembrie 2002 toate spatiile de parcare organizate vor avea rezervate si semnalizate prin semnul international minimum 4% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de doua locuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.
Art. 17. - (1) Toate societatile sau regiile de transport in comun, urban sau interurban, au obligatia de a achizitiona mijloace de transport special adaptate pentru accesul neingradit al persoanelor cu handicap.
(2) In termen de maximum 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta producatorii de mijloace de transport in comun au obligatia de a introduce in fabricatie mijloace de transport in comun, special adaptate accesului neingradit al persoanelor cu handicap.
(3) Pana la data de 31 decembrie 2010 toate mijloacele de transport in comun aflate in circulatie vor fi adaptate accesului neingradit al persoanelor cu handicap.
(4) Pana la data de 31 decembrie 2005 autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a monta sisteme de semnalizare sonora si vizuala pentru persoanele cu handicap, la trecerile de pietoni, precum si panouri de afisaj in mijloacele de transport si pe drumurile publice.

 

 

CAPITOLUL IV
Drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap

 

Sectiunea I
Drepturi de care beneficiaza copiii cu handicap

 

 

Art. 18. - (1) In vederea asigurarii integrarii cu sanse egale in viata sociala, copiii cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) acces liber si egal in orice institutie de invatamant obisnuit, in raport cu restantul functional si potentialul recuperator, cu respectarea prevederilor legislatiei din domeniul invatamantului;
b) pregatire scolara la domiciliu a copiilor cu handicap, nedeplasabili, pe durata invatamantului obligatoriu prevazut de lege. Pregatirea scolara la domiciliul copiilor cu handicap, nedeplasabili, se va stabili potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap si al Ministerului Finantelor, ce va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei;
c) alocatie de stat pentru copiii cu handicap, in conditiile si in cuantumul prevazute de lege, majorat cu 100%;
d) alocatie de intretinere pentru copiii cu handicap, aflati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 50%;
e) locuri de odihna gratuite in tabere, atat pentru copiii cu handicap, cat si pentru copiii prescolari, elevi sau studenti ai persoanelor cu handicap, o data pe an, conform conventiilor incheiate intre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si Ministerul Educatiei Nationale;
f) un asistent personal pentru copiii cu handicap grav, ale carui drepturi se stabilesc potrivit art. 32.
(2) Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) concediu platit pentru ingrijirea copilului cu handicap, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani;
b) concedii medicale pentru ingrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, care necesita tratament pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea de catre copii a varstei de 18 ani;
c) gratuitatea serviciilor hoteliere, in cazul insotirii in spital a copiilor cu handicap, pentru membrul familiei care il insoteste.

 

 

Sectiunea a II-a
Drepturi de care beneficiaza adultii cu handicap

 

 

Art. 19. - In vederea asigurarii dreptului la securitate sociala, precum si a dreptului la ocrotirea sanatatii si la instruire, adultii cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) adultii inapti de munca din cauza handicapului, daca nu au alte venituri cu exceptia pensiei de urmas, beneficiaza de ajutor special lunar in valoare de 195.270 lei pe toata durata handicapului; cei cu venituri pana la acest cuantum primesc diferenta pana la nivelul ajutorului special lunar; pentru afectiuni care creeaza handicap ireversibil, ajutorul special lunar se stabileste pe toata durata vietii;
b) nevazatorii beneficiaza de venit lunar sub forma unei pensii sociale in valoare de 359.980 lei, indiferent de varsta si de veniturile realizate din salarii, pe toata durata handicapului grav; cei cu handicap accentuat beneficiaza de un venit lunar in cuantum de 50% din venitul stabilit pentru cei cu handicap grav, pe toata durata handicapului; persoanele nevazatoare, care cumuleaza salariul cu pensia pentru limita de varsta, cu pensia I.O.V.R. sau cu pensia pentru pierderea capacitatii de munca, vor opta pentru una dintre acestea sau pentru pensia sociala. Nevazatorii care nu desfasoara activitate salarizata cumuleaza pensia sociala cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii;
c) un asistent personal pentru adultii cu handicap grav, ale carui drepturi se stabilesc potrivit art. 32;
d) scutirea de la plata taxelor vamale pentru introducerea in tara, o data la 8 ani, la alegere, pentru motociclete, motorete sau autoturisme, adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap, pentru folosinta proprie;
e) scutirea de la plata taxelor de abonament pentru adultii cu handicap grav, detinatori de aparate radio si de televizoare; de aceasta facilitate beneficiaza si persoanele care au in intretinere persoane cu handicap;
f) prioritate la instalarea postului telefonic si scutirea de la plata taxelor de instalare si de transfer al abonamentului telefonic, precum si de la costul a 50 de impulsuri pentru abonamentul comun la 2 abonati, 100 de impulsuri pentru abonament - linie individuala si 400 de impulsuri pentru nevazatori, atat pentru adultii cu handicap, cat si pentru familiile acestora, daca au domiciliul comun; potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei;
g) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport in comun pentru adultii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali sau pentru insotitorii acestora;
h) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane clasa a II-a, cu autobuzele sau navele pentru transportul fluvial, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an pentru adultii cu handicap grav si pentru asistentii personali sau pentru insotitorii acestora si in limita a 6 calatorii dus-intors pe an pentru adultii cu handicap accentuat si pentru insotitorii acestora, in conditiile stabilite de normele metodologice prevazute la art. 1 alin. (3); adultii cu afectiuni renale, care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu, precum si asistentii personali ai acestora beneficiaza de gratuitate si peste limita mentionata, in functie de recomandarea centrului de hemodializa;
i) pregatirea scolara la domiciliu, la cerere, a adultilor cu handicap, nedeplasabili, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap si al Ministerului Finantelor;
j) acordarea asistentei medicale in conformitate cu prevederile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale reglementarilor emise de Ministerul Sanatatii, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap;
k) acordarea unei camere in plus, in conditiile legii, pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte, detinute de stat sau de unitatile administrative ale acestuia, la solicitarea persoanelor cu handicap grav, precum si a familiilor care au in intretinere un copil cu handicap grav;
l) stabilirea chiriei, in conditiile legii, pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte, detinute de stat sau de unitatile administrative ale acestuia, la tariful minim prevazut de lege, iar pentru nevazatori, redus cu 50%.
Art. 20. - (1) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. c) si e), art. 18 alin. (2) lit. c) si art. 19 lit. a), b), e), f) si h) se suporta din bugetul Fondului special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap.
(2) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. f) si art. 19 lit. c) si g) se suporta din bugetele locale.
(3) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. d) se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
(4) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (2) lit. a) si b) se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
(5) Drepturile prevazute la art. 19 lit. a) si b) se indexeaza sau se corecteaza la aceeasi data si in aceleasi conditii ca si pensiile de asigurari sociale de stat pentru limita de varsta.
(6) Autoritatile administratiei publice locale care nu dispun de resurse financiare necesare pentru plata drepturilor prevazute la alin. (2) vor primi, prin transfer de la Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, sumele necesare pentru completarea veniturilor proprii, astfel incat sa poata asigura plata integrala a acestor drepturi. Aceste transferuri se stabilesc pe baza de conventie incheiata intre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si autoritatile administratiei publice locale.

 

 

Sectiunea a III-a
Obligatiile persoanelor cu handicap

 

 

Art. 21. - Persoanele cu handicap au urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte la comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, care functioneaza pe langa inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, prevazute la cap. V, aflate in subordinea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, pentru incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap, precum si la reevaluarea periodica, potrivit, normelor metodologice prevazute la art. 1 alin. (3);
b) sa urmeze programul individual de recuperare si integrare sociala, stabilit de comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, sub supravegherea asistentilor sociali din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap sau ai organizatiilor neguvernamentale autorizate, potrivit legii, sa desfasoare activitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap, care colaboreaza cu aceste inspectorate;
c) sa se incadreze in munca, in conditiile legii, in raport cu pregatirea si posibilitatile fizice si psihice ale acestora si pe baza recomandarilor medicale;
d) sa colaboreze cu asistentii sociali si cu inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap si ai unitatilor prevazute la art. 6.

 

 

CAPITOLUL V
Organizarea si functionarea comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu handicap

 

 

Art. 22. - (1) Pentru incadrarea adultilor intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala, in raport cu gradul de handicap, se infiinteaza, la nivel judetean si al sectoarelor municipiului Bucuresti, comisii de expertiza medicala a adultilor cu handicap.
(2) Comisiile prevazute la alin. (1) au urmatoarea componenta: - un presedinte desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din randul specialistilor inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap; - 2 membri, dintre care un specialist in expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, din cadrul cabinetelor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, desemnat de seful oficiului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si un membru desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de profesie medic; - un membru cu statut de observator, desemnat de organizatiile neguvernamentale autorizate potrivit legii, care desfasoara activitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap in judetul sau in sectoarele municipiului Bucuresti; - un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, care poate fi si cadru mediu.
Art. 23. - (1) Pentru incadrarea copiilor intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala, in raport cu gradul de handicap, se infiinteaza comisii de expertiza medicala a copiilor cu handicap judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Comisiile prevazute la alin. (1) au in componenta lor: - un presedinte desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din randul specialistilor inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap; - 3 membri, dintre care un medic specialist pediatru, un medic specialist psihiatru si un psiholog, desemnati de conducerile directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti; - un membru psihopedagog, desemnat de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti; - un membru desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de profesie medic; - un membru cu statut de observator, desemnat de organismele neguvernamentale autorizate potrivit legii, care desfasoara activitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap in judetul sau in sectoarele municipiului Bucuresti; - un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, care poate fi si cadru mediu.
Art. 24. - Presedintele si membrii comisiilor prevazute la art. 22 si 23 au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Cuantumul lunar al indemnizatiilor de sedinta nu poate depasi cuantumul castigului salarial mediu net pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, la data stabilirii dreptului.
Art. 25. - Comisiile de expertiza medicala prezentate la art. 22 si 23 functioneaza pe langa inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.
Art. 26. - (1) Comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap se afla in coordonarea Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, care va functiona pe langa Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap are in componenta sa doua sectiuni: sectiunea pentru adulti si sectiunea pentru copii. Sectiunea pentru adulti este formata dintr-un presedinte, desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, din cate un reprezentant al Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Institutului National de Expertiza si de Recuperare a Capacitatii de Munca, Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap si Institutului de Medicina Legala, membri, si un secretar, desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap. Sectiunea pentru copii are in componenta sa un presedinte, desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, cate un reprezentant al Ministerului Sanatatii, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Departamentului pentru Protectia Copilului si Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, membri, si un secretar desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(3) Presedintele si membrii comisiei prevazute la alin. (1) beneficiaza de o indemnizatie de sedinta in conditiile art. 24.
Art. 27. - (1) Incadrarea sau respingerea incadrarii intr-o categorie de persoane cu handicap, adulti si copii, care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap, se atesta prin certificat emis de comisiile prevazute la art. 22 si 23. Eliberarea certificatului este scutita de taxa de timbru.
(2) Certificatele emise potrivit alin. (1) pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, sectiunea pentru adulti sau, dupa caz, sectiunea pentru copii. Contestatia va fi solutionata prin decizie, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii.
(3) Deciziile emise de catre Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru.
Art. 28. - Indemnizatiile de sedinta prevazute la art. 24 si la art. 26 alin. (3) se suporta din bugetul Fondului special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap.
Art. 29. - Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor prevazute la art. 22, 23 si 26 se aproba prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 30. - In cazul eliberarii de certificate de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap, fara respectarea criteriilor stabilite prin normele metodologice prevazute la art. 1 alin. (3), membrii comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, prevazute la art. 22 si 23, vor fi obligati, in conditiile legii, la: restituirea indemnizatiilor de sedinta incasate pentru participare la activitatea comisiilor, excluderea definitiva din cadrul acestor comisii; suportarea sumelor reprezentand drepturile incasate necuvenit de catre beneficiari, ca urmare a incadrarii acestora cu nerespectarea dispozitiilor legale.

 

 

CAPITOLUL VI
Drepturile si obligatiile asistentului personal

 

 

Art. 31. - (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire permanenta copilului sau adultului cu handicap grav.
(2) In cazul copilului sau adultului cu handicap, fara discernamant, asistentul personal nu poate fi angajat decat cu acordul familiei sau al sustinatorilor legali ai persoanei cu handicap.
(3) Asistentul personal isi desfasoara activitatea pe baza contractului individual de munca sau, dupa caz, a conventiei civile incheiate cu autoritatile administratiei publice locale in a caror raza teritoriala domiciliaza persoana cu handicap.
Art. 32. - (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este salarizat sau, dupa caz, remunerat in raport cu dispozitiile legale privind salarizarea asistentului social debutant din unitatile bugetare.
(2) Conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap se stabilesc, in conditiile legii, prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 33. - Asistentul personal are, in raport cu persoana cu handicap careia ii acorda supraveghere, asistenta si ingrijire permanenta, urmatoarele obligatii:
a) de a presta persoanei cu handicap toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca sau in conventia civila incheiata cu autoritatile publice prevazute la art. 31 alin. (3);
b) de a trata cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap si de a nu abuza fizic sau moral de starea de incapacitate in care se gaseste aceasta; c) de a sesiza autoritatile publice locale si inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap despre orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap, de natura sa modifice acordarea drepturilor sau a accesibilitatilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 34. - Incalcarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 33 si a celor prevazute in contractul individual de munca sau in conventia civila atrage raspunderea juridica a asistentului personal, in conditiile legii.

 

 

CAPITOLUL VII
Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

 

 

Art. 35. - Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap si realizarea de venituri de catre acestea se fac in conformitate cu legislatia generala a muncii, cu celelalte reglementari in vigoare, precum si cu dispozitiile speciale din prezenta ordonanta de urgenta, in scopul integrarii socioprofesionale a acestor persoane.
Art. 36. - (1) Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca in conditiile legii, de catre persoane fizice sau juridice care angajeaza personal salariat, conform pregatirii lor profesionale si capacitatii fizice si intelectuale de care dispun, pe baza unui contract individual de munca.
(2) Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap se poate face prin crearea de locuri de munca protejate, special organizate, in scopul eliminarii impedimentelor de orice fel, prin asigurarea inlesnirilor si adaptarilor corespunzatoare.
(3) Persoanele cu handicap pot fi angajate si cu munca la domiciliu, caz in care persoana fizica sau juridica care le angajeaza are obligatia de a asigura transportul la si de la domiciliu al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate si al produselor finite pe care le realizeaza.
Art. 37. - Persoanele fizice sau juridice care angajeaza persoane cu handicap pot infiinta unitati protejate, autorizate de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap. Modul de autorizare a acestor unitati se stabileste in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 38. - (1) Unitatile protejate sunt unitati special organizate si amenajate potrivit cerintelor persoanelor cu handicap, in vederea desfasurarii activitatii acestor persoane, cu eliminarea oricarui impediment.
(2) Unitatile protejate vor fi sprijinite, atat la infiintare, cat si pe parcursul desfasurarii activitatilor lor, de autoritatile administratiei publice locale, de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap si de organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au activitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
Art. 39. - Unitatile protejate pot fi:
a) agenti economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de organizare si de proprietate, care au cel putin 50% din numarul de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;
b) sectii, ateliere sau alte structuri fara personalitate juridica din cadrul agentilor economici sau din cadrul organizatiilor neguvernamentale, care au contabilitate proprie si cel putin 50% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;
c) asociatii familiale, asociatii sau fundatii fara scop lucrativ, constituite de cel putin o persoana cu handicap, precum si persoana cu handicap care este autorizata, potrivit legii, sa desfasoare activitati economice independente, cu conditia achitarii contributiilor de asigurari sociale prevazute de lege.
Art. 40. - La inceputul fiecarui an calendaristic unitatile protejate au obligatia sa prezinte inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap o informare care va cuprinde datele necesare pentru a dovedi respectarea dispozitiilor legale referitoare la functionarea unitatilor protejate si masurile intreprinse pentru realizarea adaptarilor si inlesnirilor necesare pentru desfasurarea activitatii persoanelor cu handicap.
Art. 41. - Unitatile protejate pot organiza cursuri de calificare la locul de munca pentru persoanele cu handicap adulte, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, al Ministerului Educatiei Nationale si al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Art. 42. - (1) Societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale si alti agenti economici, care au un numar de cel putin 100 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap cu contract individual de munca intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.
(2) Persoanelor cu handicap angajate cu contract individual de munca li se asigura toate adaptarile si inlesnirile necesare pentru inlaturarea oricaror impedimente in activitatea pe care o desfasoara.
Art. 43. - Societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale si alti agenti economici, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la art. 42, au obligatia de a plati lunar la Fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap o suma egala cu salariul minim brut pe economie inmultit cu numarul locurilor de munca in care nu au incadrat persoane cu handicap, potrivit dispozitiilor ordonantei de urgenta.
Art. 44. - Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, incadrate cu contract individual de munca, beneficiaza de urmatoarele drepturi de protectie speciala:
a) pot ocupa, in conditiile legii, conform pregatirii si capacitatii fizice si intelectuale, orice functie in cadrul organigramei angajatorilor. Angajatorii au obligatia de a amenaja locul de munca, astfel incat sa fie eliminat orice impediment in desfasurarea activitatii;
b) scutire de impozit pe salariu, atat in cazul in care sunt angajate cu contract individual de munca, cat si in cazul in care sunt angajate cu conventie de prestari de servicii;
c) o perioada de proba la angajare, platita, de cel putin 45 de zile lucratoare;
d) un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului, pentru motive neimputabile acestora;
e) posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, in conditiile legii, in cazul in care beneficiaza de o recomandare medicala in acest sens;
f) pensionarea la cerere pentru limita de varsta pentru:
1. persoanele cu handicap grav, la o vechime in munca realizata de la data dobandirii handicapului de minimum 15 ani barbatii si de minimum 10 ani femeile;
2. persoanele cu handicap accentuat, la o vechime in munca realizata de la data dobandirii handicapului de minimum 20 de ani barbatii si minimum 15 ani femeile;
3. persoanele cu handicap mediu, la o vechime in munca realizata de la data dobandirii handicapului de minimum 25 de ani barbatii si minimum 20 de ani femeile. Pentru vechimea in munca care depaseste vechimea prevazuta la pct. 1, 2 si 3 se acorda un spor la pensie de 1% pentru fiecare an in plus.
Art. 45. - (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se constituie, la nivel central, pe langa Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, si la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, pe langa inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, comisii de integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap.
(2) Comisiile de integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap coordoneaza activitatile de pregatire, formare, orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu handicap.
(3) Activitatile de pregatire, formare si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu handicap se finanteaza din bugetul Fondului special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, in limita sumelor colectate in baza art. 43.
(4) Componenta comisiilor de integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap si regulamentul lor de organizare si functionare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

 

CAPITOLUL VIII
Parteneriatul cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap

 

 

Art. 46. - In activitatea de protectie speciala a persoanelor cu handicap Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap intretine relatii de dialog si parteneriat cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap.
Art. 47. - (1) La nivel national se constituie, pe langa Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul National Consultativ de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap, denumit in continuare Consiliul national.
(2) In componenta Consiliului national intra reprezentanti desemnati de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, de organizatiile neguvernamentale autorizate, care au ca obiect de activitate protectia speciala, persoanelor cu handicap, de ministere si de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si ai unor organizatii patronale, caritabile sau profesionale, care sprijina financiar activitatea de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
(3) Consiliul national se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(4) Numarul reprezentantilor in Consiliul national si regulamentul de organizare si functionare se aproba prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Art. 48. - Consiliul national are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza strategia nationala de protectie speciala si integrare sociala a persoanelor cu handicap, aprobata de Guvern;
b) emite avize consultative asupra proiectelor de acte normative in, domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
c) participa, impreuna cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, la elaborarea politicilor si a programelor care urmaresc indeplinirea obiectivelor strategice din domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
d) evalueaza periodic rezultatele activitatii de protectie speciala a persoanelor cu handicap si formuleaza propuneri Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap privind reactualizarea cadrului legislativ;
e) analizeaza neregulile si disfunctionalitatile aparute in activitatea institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap, care au atributii in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, si propune Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap solutii de inlaturare a acestora.
Art. 49. - (1) La nivel judetean si al municipiului Bucuresti se constituie, pe langa inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, consilii consultative de dialog social judetene si al municipiului Bucuresti pentru persoanele cu handicap, denumite in continuare consilii.
(2) Consiliile sunt formate din reprezentanti desemnati de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de organizatiile neguvernamentale autorizate, care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap, de prefecturi, de consilii judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si de serviciile descentralizate ale ministerelor sau ale altor autoritati ale administratiei publice locale care au legatura cu activitatea de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
(3) Dispozitiile art. 47 alin. (4) sunt aplicabile si consiliilor.
(4) Consiliile se intrunesc trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.
Art. 50. - Consiliile dezbat si urmaresc realizarea politicilor si a programelor de protectie speciala a persoanelor cu handicap, intervenind pentru imbunatatirea conditiilor de viata ale acestora.
Art. 51. - Organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap au dreptul, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, de a primi subventii de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale, in cazul in care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta, ingrijire sau recuperare a persoanelor cu handicap, in conditiile prevazute de Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.
Art. 52. - (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap poate participa, in parteneriat cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap, la finantarea unor proiecte comune privind realizarea strategiei si a programelor de protectie speciala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap.
(2) Participarea la finantarea acestor proiecte se face cu acordul partilor.
(3) Administrarea unitatilor finantate in comun se face de catre consiliile de administratie, in care finantatorii vor fi reprezentati proportional cu participarea la proiect.
(4) Modul de finantare a proiectelor si de administrare a unitatilor finantate in comun se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

 

 

CAPITOLUL IX
Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap

 

 

Art. 53. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se constituie Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap din urmatoarele surse:
a) o cota de 3% aplicata asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra castigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice, de catre agentii economici, organizatiile cooperatiste, organizatiile economice straine cu sediul in Romania, de reprezentantele autorizate in Romania, potrivit legii, ale persoanelor juridice straine care angajeaza personal roman si de persoanele fizice care utilizeaza munca salariata, cu exceptia unitatilor protejate prevazute la art. 37;
b) penalitati si majorari datorate, potrivit legii, pentru neplata la termen a obligatiilor la Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap;
c) donatii ale persoanelor fizice si juridice din tara si din strainatate, in conditiile legii, cu respectarea destinatiilor stabilite de donatori;
d) sumele datorate de societatile comerciale, regiile autonome, societati si companii nationale, de alti agenti economici, conform art. 43;
e) o subventie de la bugetul de stat pentru completarea fondului, in situatia in care, prin sursele prevazute la lit. a), b), c) si d), acesta nu este acoperitor.
(2) Pentru urmarirea achitarii obligatiilor catre Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap organizeaza si efectueaza, prin personal imputernicit din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, prin ordin al secretarului de stat, controlul specializat al persoanelor juridice si fizice prevazute la art. 53 alin. (1) lit. a) si d).
(3) Pentru nevarsarea la termen a sumelor prevazute la art. 43 si la art. 53 alin. (1) lit. a) si d) se percep penalitati si majorari de intarziere, prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru neplata impozitelor si a taxelor cuvenite bugetului de stat. Art. 54. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) refuzul nejustificat de a pune la dispozitie organelor de control prevazute la art. 53 alin. (2) documentatia si datele necesare pentru verificarea achitarii obligatiilor catre Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;
b) eliberarea de certificate de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap, cu incalcarea criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica persoanelor fizice sau juridice vinovate.
(3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) lit. a) si aplicarea amenzii contraventionale se fac de personalul prevazut la art. 53 alin. (2). Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) lit. b) si aplicarea amenzii contraventionale se fac de catre personalul din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, imputernicit prin ordin al secretarului de stat.
(4) Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul statului.
(5) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 55. - (1) Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, constituit si utilizat pentru plata drepturilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si pentru finantarea programelor de protectie speciala a persoanelor cu handicap, este gestionat si administrat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si se aproba anual prin legea bugetului de stat.
(2) Disponibilul Fondului special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, inregistrat la finele anului, se varsa la bugetul de stat in limita subventiei acordate. Sumele ramase dupa efectuarea acestei operatiuni se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie. Disponibilitatile din resursele proprii ale acestui fond sunt purtatoare de dobanda.
(3) In cazul neachitarii la termen a cotei de 3%, precum si a penalitatilor de intarziere potrivit legii, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap pot dispune poprirea sumelor respective din conturile unitatilor prevazute la art. 53 alin. (1) lit. a) si d), prin introducerea de dispozitii de incasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare sunt obligate sa le execute fara acordul debitorilor. In cazul lipsei disponibilitatilor banesti in conturile bancare, se aplica procedura executarii silite a debitorilor, potrivit legii.
(4) Cheltuielile de gestionare si administrare, precum si cele ocazionate de plata drepturilor din acest fond se suporta din bugetul Fondului special de solidaritate pentru persoanele cu handicap.

 

 

CAPITOLUL X
Dispozitii finale si tranzitorii

 

 

Art. 56. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 1999, cu exceptia art. 20 alin. (2) si a art. 22-30, care vor intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2000.
(2) Pana la sfarsitul anului 1999 cheltuielile reprezentand drepturile acordate, prevazute la art. 20 alin. (2), se finanteaza din Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap.
(3) Pana la sfarsitul anului 1999 actualele comisii de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca de pe langa cabinetele de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca ce functioneaza in cadrul policlinicilor teritoriale, pentru adulti, si comisiile de diagnostic si triaj judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru copii, vor continua sa elibereze certificate de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap.
Art. 57. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 4 iunie 1992, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii nivelului si a bazei de calcul al unor drepturi salariale, de asigurari sau de asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 4 septembrie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 126/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 24 iunie 1998, Legea nr. 57/1992 privind incadrarea in munca a persoanelor handicapate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 12 iunie 1992, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.
(2) Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati se modifica in mod corespunzator anexei la prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 58. - Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 59. - In termen de un an de la intrarea in vigoare a prevederilor art. 22-30 comisiile de expertiza a persoanelor cu handicap, atat cele pentru adulti, cat si cele pentru copii, vor examina si reevalua toate persoanele care beneficiaza de certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap.
Art. 60. - Anexa face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

 

 

Bucuresti, 29 iunie 1999.

Nr. 102

 

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu