Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

Legea nr 189 din 2000

Lege nr. 189 din 02/11/2000
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 08/11/2000
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare

   

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

 

   Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, emisă în temeiul art. 1 lit. N pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, cu următoarele modificări şi completări:
   1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
    "Ordonanţă privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice"
   2. Articolul unic devine articolul 1 cu următorul cuprins:
    "Art. 1. - Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe persoana, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:
a) a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
b) a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
c) a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;
d) a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
e) a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
f) este soţul sau soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit."
   3. După articolul 1 se introduc articolele 2-11 cu următorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a), b) şi c) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 130.000 lei pentru fiecare an de detenţie, de deportare sau de strămutare în alte localităţi.
(2) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 lit. d) şi e) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 55.000 lei pentru fiecare an în care au făcut parte din detaşamentele de muncă forţată sau au fost în trenul morţii.
(3) Persoanele care se află în situaţia prevăzută la art. 1 lit. f) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 130.000 lei.
Art. 3. - Soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art. 1, va beneficia, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea, în condiţiile prezentei ordonanţe, de o indemnizaţie lunară de 130.000 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
Art. 4. - Nivelul indemnizaţiilor acordate potrivit art. 2 şi 3 vor fi indexate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor.
Art. 5. - Persoanele prevăzute la art. 1 şi 3 vor beneficia de prevederile prezentei ordonanţe cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea şi de următoarele drepturi:
a) asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;
b) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
c) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I;
d) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale de la localitatea de domiciliu la reşedinţa de judeţ, pentru persoanele care nu au posibilitatea să călătorească pe calea ferată;
e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;
f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;
g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata taxei de abonament;
h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.
Art. 6. - Perioada în care persoana persecutată din motive etnice nu s-a putut încadra în muncă, ca urmare a unei invalidităţi de gradul I sau II survenite ca urmare a persecuţiei, constituie vechime în muncă şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă în funcţie de vechimea în muncă.
Art. 7. - (1) Stabilirea şi plata drepturilor prevăzute în prezenta ordonanţă se fac de direcţia generală de muncă şi protecţie socială teritorială. Pentru stabilirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se înfiinţează, în cadrul fiecărei direcţii generale de muncă şi protecţie socială teritoriale, o comisie alcătuită din preşedinte şi cel mult 3 membri. Preşedintele trebuie să fie jurist. În luarea hotărârilor referitoare la stabilirea drepturilor prevăzute de lege comisia consultă organizaţiile etnice legal constituite. Comisia lucrează în prezenţa a două treimi din numărul total al persoanelor care o alcătuiesc şi adoptă hotărâri cu acordul majorităţii membrilor prezenţi.
(2) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute în prezenta ordonanţă se depun la direcţia generală de muncă şi protecţie socială teritorială până la data de 31 martie 2001. După această dată se vor primi doar cererile persoanelor prevăzute la art. 3, precum şi cele ale cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate.
(3) Comisia este obligată să se pronunţe asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată.
(4) Împotriva hotărârii persoana interesată poate face contestaţie la curtea de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Hotărârea curţii de apel este definitivă.
Art. 8. - Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra păcii şi omenirii, celor care înainte de 23 august 1944 au desfăşurat o activitate fascistă în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, precum şi celor care în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 au făcut parte din aparatul de represiune, securitate, miliţie şi din instanţele militare care au instrumentat şi au judecat procese politice ale opozanţilor regimului comunist.
Art. 9. - Membrilor comisiei constituite în baza art. 7 li se acordă o indemnizaţie lunară de 500.000 lei. Plata indemnizaţiilor pentru membrii comisiei se face de direcţia generală de muncă şi protecţie socială teritorială din bugetul statului şi încetează în 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor.
Art. 10. - (1) Direcţia generală de muncă şi protecţie socială teritorială, atunci când este sesizată sau din proprie iniţiativă, va verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei ordonanţe până la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale se va emite decizie de revizuire.
(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condiţiile alin. (1) şi (2) persoana interesată poate introduce contestaţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
Art. 11. - Ministerul Finanţelor va introduce în structura bugetului de stat sumele necesare ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe."

   

 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  

 

PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
   

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

 

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VASILE LUPU

 

   

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2000.
Nr. 189.

 

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu