Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

Legea nr. 303 din 2007 - Completare a legii nr. 44 din 1994

Lege nr. 303/2007 din 13/11/2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 785 din 20/11/2007

 

 

Art. I. - Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Sunt considerate, de asemenea, veterani de razboi, persoanele care au participat la primul sau al doilea razboi mondial, dupa cum urmeaza:".
2. La articolul 5, alineatele 1, 3 si 4 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Calitatea de veteran de razboi se stabileste de catre Ministerul Apararii, pe baza actelor oficiale solicitate de acest minister, eliberate de catre organele in drept, prin care se confirma situatiile prevazute la art. 1 si 2.
...............................................................................................................................
Prizonierii de razboi isi dovedesc calitatea pe baza actelor oficiale eliberate de arhivele militare, precum si prin orice alt document emis de Ministerul Apararii ori de organul la care au fost retinuti.
In cazurile in care, din diferite motive, cei indreptatiti nu poseda actele oficiale solicitate ori nu li se poate elibera dovada necesara ca urmare a inexistentei sau distrugerii arhivelor, confirmata in scris, calitatea de veteran de razboi se va determina de catre comisiile de reconstituire, cu martori, in conditiile prevazute de lege si de metodologia stabilita in acest scop de Ministerul Apararii."
3. La articolul 13, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins: "Cuantumul despagubirilor se suporta din bugetul de stat si se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului."
4. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - Veteranii de razboi care nu sunt decorati cu ordine, medalii sau cruci de razboi prevazute la art. 13 alin. 1 lit. a) si b), dar carora le-a fost conferita Medalia Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945 beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu 50% din solda de grad a unui sublocotenent."
5. La articolul 15, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
"In semn de recunoastere a meritelor veteranilor de razboi pe campurile de lupta pentru apararea independentei, suveranitatii, integritatii teritoriale si a intereselor Romaniei, se instituie Ziua Veteranilor de Razboi, care se organizeaza anual pe 29 aprilie."
6. La articolul 16, literele a), c), e) si paragraful 2 al literei k) vor avea urmatorul cuprins:
"a) cate 12 calatorii gratuite, dus-intors, sau 24 calatorii simple, in cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferata, la tren de orice rang, pentru marii mutilati, pentru invalizii de razboi, precum si pentru veteranii de razboi decorati cu ordine si medalii de razboi.
Veteranii de razboi decorati cu Medalia ÇţCrucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945ČO, cei nedecorati, precum si vaduvele de razboi au dreptul, in cursul unui an calendaristic, la 6 calatorii interne gratuite, dus-intors, sau la 12 calatorii simple pe calea ferata, la tren de orice rang. Generalii si ofiterii calatoresc la clasa I, iar ceilalti veterani de razboi, decorati cu Medalia ÇţCrucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945ČO, cei nedecorati, precum si vaduvele de razboi, la clasa a II-a.
Veteranii de razboi si vaduvele de razboi care locuiesc in mediul rural au dreptul, in cursul unui an calendaristic, la 12 calatorii interne, dus-intors, gratuite, pe mijloacele de transport auto, daca nu exista posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata, sau la 12 calatorii interne gratuite, dus-intors, pe caile fluviale, la alegere.
In cadrul numarului de calatorii stabilit pentru titulari, acestia le pot folosi si pentru insotitori. Tichetele de calatorie gratuite pot fi utilizate si de catre sotul/sotia sau alte persoane mandatate de titulari sa le reprezinte interesele, pe baza de procura autentificata, nefiind necesara prezenta titularului la efectuarea calatoriei.
Ministerul Economiei si Finantelor va aloca sumele necesare in bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerului Apararii sau Ministerului Internelor si Reformei Administrative si Serviciului Roman de Informatii, ca urmare a aplicarii prezentei legi;
...............................................................................................................................
c) prioritate la repartizarea si inchirierea locuintelor din fondul locativ de stat.
Se autorizeaza institutiile publice sa vanda locuintele din fondul locativ de stat pe care acestea le au in administrare, la cerere, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi care le detin cu contract de inchiriere.
Locuintele inchiriate veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, aflate in proprietatea publica a statului, pentru care s-a solicitat cumpararea acestora, se trec in proprietatea privata a statului, prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii;
...............................................................................................................................
e) scutirea de plata impozitelor si taxelor locale, precum si de plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile in suprafata de pana la 5 ha. Aceste scutiri se aplica si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
...............................................................................................................................
Din numarul total de bilete gratuite primite de asociatiile de veterani de razboi, 10% vor fi repartizate vaduvelor de razboi si vaduvelor de veterani de razboi, care nu s-au recasatorit;". 
7. La articolul 17, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Veteranilor si vaduvelor de razboi li se asigura in mod gratuit, dupa caz, incinerare, locuri de veci in cimitirele civile ori locuri de inhumare in cimitirele militare sau civile. Veteranilor de razboi li se asigura funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului avut la data decesului, conform reglementarilor in vigoare pentru cadrele militare in activitate. Slujbele religioase se asigura gratuit de catre capelani in garnizoanele militare."
8. La articolul 19, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) punerea la dispozitie a fondurilor repartizate de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor curente si de capital, necesare desfasurarii activitatilor de catre structurile asociative ale acestora, a celor determinate de relatiile cu organizatiile nationale si internationale de profil, precum si pentru plata cotizatiilor internationale anuale in valuta catre organismele internationale la care asociatiile de veterani de razboi sunt afiliate;".
9. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - Suprafetele de teren necesare improprietaririlor prevazute la art. 13 se asigura prin grija autoritatilor administratiei publice din municipiile, orasele sau comunele in care veteranii de razboi isi au domiciliul sau din alte localitati cand nu exista teren disponibil in cele unde domiciliaza, in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
Art. II. - (1) Responsabilitatea coordonarii la nivel national a problematicii veteranilor de razboi, invalizilor si vaduvelor de razboi revine unei autoritati constituite in cadrul Ministerului Apararii.
(2) Organizarea si functionarea autoritatii prevazute la alin. (1) se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
Art. III. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2008.
(2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se vor emite norme metodologice pentru vanzarea locuintelor din fondul locativ de stat veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, aprobate prin ordine ale conducatorilor institutiilor publice care le au in administrare.
 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.
Nr. 303.

 

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu